Araudia eta legeak

 • Toki araubidearen oinarriak araupetzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legea.
 • 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena.
 • 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa.
 • 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, datu pertsonalen babesari eta eskubide digitalen bermeari buruzkoa.
 • Sarbide Elektronikoaren Udal Ordenantza, 2009ko irailaren 28an Udalbatzak onartua.
 • 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa.
 • Apirilaren 15eko 86/1997 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesua arautzen duena.
 • 2/2004 Legea, otsailaren 25ekoa, Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzkoa.
 • Abenduaren 9ko 19/2013 Legea, Gardentasunari, Informazio Publikoa eskuratzeari eta Gobernu Onari buruzkoa.
 • Martxoaren 22ko 3/2007 Legea, Emakumeen eta Gizonen Berdintasun eragingarrirako.
 • 3/2012 LEGEA, otsailaren 16koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legea eta Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundea sortzeko Legea aldatzeko dena
 • Euskararen erabilera arautzeko Udal Ordenantza, 2019ko apirilaren 29an Udalbatzak onartua.
 • 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena.
 • 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuena.
 • Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra.
 • Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren Erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua.
 • Diru-laguntzak emateko Eibarko Udalaren Ordenantza Orokorra, 2012ko azaroaren 26ko Osoko Bilkuran onartua, eta 2013ko urtarrilaren 17an Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua.