Araudiak eta legeak

Hirigintza esparrukoak:

 • 7/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Lurzoruaren eta Hiri Birgaitzearen Legearen testu bategina onartzen duena
 • Ekainaren 30eko 2/2006 Legea, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzkoa. Hainbat hirigintza-araudi; estatu mailakoak eta autonomia erkidegokoak
 • Otsailaren 27ko 3/11998 Legea, Euskal Herriko Ingurumena Babesteko Lege Orokorra
 • Eibarko Herriaren Antolamendurako Plan Orokorra, Gipuzkoako Foru Aldundiaren Diputatuen Kontseiluan 2007ko abenduaren 18an hartutako erabakiz onartua, eta 2008ko urtarrilaren 22ko Gipuzkoako BOLETIN OFIZIALEAN argitaratua
 • Hirigintza eta Ingurumen arloko udal ordenantzak

Araudi orokorra

 • 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituena
 • 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena
 • 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa
 • 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa
 • 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa

Euskararen erabilera arautzen duena:

 • 86/1997 Dekretua, apirilaren 15ekoa, EAEko Administrazio publikoetan Euskararen Erabilera arautzeari buruzkoa

Emakumeen eta gizonen berdintasunerakoak:

 • 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa
 • 3/2007 Lege Organikoa, martxoaren 22koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasun Eragingarrirakoa
 • 3/2012 LEGEA, otsailaren 16koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legea eta Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundea sortzeko Legea aldatzeko dena

Datu pertsonalak babesteari buruzkoak:

 • 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa