Araudia eta legeak

 • Ordenantza fiskalak eta Osoko Bilkurak urtero onartutako prezioak.
 • 10/2015 Legea, abenduaren 23koa, Jendaurreko Ikuskizunen eta Jolas Jarduerena.
 • 20/1997 Legea, abenduaren 4koa, Irisgarritasuna Sustatzekoa
 • 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena.
 • Toki araubidearen oinarriak araupetzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legea.
 • 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa.
 • 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa.
 • 2/2004 Legea, otsailaren 25ekoa, Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzkoa.
 • Otsailaren 18ko 4/2005 Legea, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa.
 • Martxoaren 22ko 3/2007 Legea, Emakumeen eta Gizonen Berdintasun eragingarrirako.
 • 6/1989 Legea, uztailaren 6koa, Euskal Funtzio Publikoari buruzkoa.
 • 16/1997 Legea, azaroaren 7koa, Euskal Funtzio Publikoaren Legea aldatzen duena.
 • Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legea, Espainiako ordenamendu juridikora Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB Zuzentarauen transposizioa egiten duena.
 • 1890/2008 Errege Dekretua, azaroaren 14koa, kanpoko argiztapen-instalazioetako eraginkortasun energetikoaren Erregelamendua onartzen duena.
 • Abuztuaren 2ko 842/2022 Errege Dekretua, tentsio txikiko erregelamendu elektroteknikoa onartzen duena.
 • 5/2014 Dekretua. Igogailuak mantentzeko prozedura ezartzen duena.
 • Ordenantza, Kale Garbiketa arautzekoa.
 • Ordenantza, Hiri Hondakin Solidoak jasotzeko eta tratatzeko arauak ematen dituena.
 • Ordenantza, establezimendu komertzial iraunkor batetik kanpo egiten den salmenta jarduera arautzen duena