Araudi erregulatzailea

 • 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena:
 • Apirilaren 15eko 86/1997 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesua arautzen duena.
 • Euskararen erabilera arautzeko Udal Ordenantza, 2019ko apirilaren 29an Udalbatzak onartua.
 • Otsailaren 18ko 4/2005 Legea, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa.
 • Martxoaren 22ko 3/2007 Legea, Emakumeen eta Gizonen Berdintasun eragingarrirako.
 • 3/2012 LEGEA, otsailaren 16koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legea eta Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundea sortzeko Legea aldatzeko dena
 • 51/2003 LEGEA, abenduaren 2koa, pertsona ezinduen aukera berdintasuna, bazterketarik eza eta mugierraztasun unibertsala lortzekoa.
 • 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa.
 • 2/2004 Legea, otsailaren 25ekoa, Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzkoa.
 • Sarbide Elektronikoaren Udal Ordenantza, 2009ko irailaren 28an Udalbatzak onartua.
 • Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra.
 • Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren Erregelamendu onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua.
 • Eibarko Udalaren Dirulaguntzei buruzko Ordenantza Orokorra, Udalbatzak, 2012ko azaroaren 26an egindako bilkuran onartua.
 • 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa