Zerbitzuak eta zereginak

Aktak eta bilkurak:

 • Gobernu Batzorderako, Udalaren osoko bilkuretarako eta Erakunde, Lurralde eta Lege gaietarako lan batzorderako deialdiak egitea.
 • Bilkuretara joatea eta bilkura horien aktak egitea.
 • Erabakiak bideratzea eta jakinaraztea.
 • Alkatetzaren dekretuak eta eskuordetutako ebazpenak jasotzea, aztertzea eta izenpetzera eramatea.
 • Erabakiak, dekretuak eta ebazpenak Udalbatzarraren eta Tokiko Gobernu Batzarraren akta-liburuetan eta Dekretu eta Ebazpenen liburuan jasotzea.

Biztanleen udal errolda

 • Altak, bajak eta helbide-aldaketak tramitatzea.
 • Errolda-iraungitzeko espedienteak tramitatzea atzerritarrentzat.
 • Errolda-ziurtagiriak egitea.

Kale-izendegia

 • Kale-izendegiari buruzko ziurtagiriak egitea.
 • Eraikin berriei zenbakiak ematea.

Sarrera eta Irteera Erregistroa

 • Erakundeetatik jasotako agiriak Sarrera Erregistroan erregistratzea.
 • Sarrerak eta irteerak erregistratzeko liburuak kontrolatzea eta taxutzea.

Ediktuen taula

 • Argitaratzeko jasotako iragarkiak ediktuen taulan ateratzeko lana kudeatzea.
 • Taulan derrigorrean argitaratu behar diren Udalaren beraren iragarkiak kaleratzea.

Laugarren kategoriako arma-txartela (karabinak)

 • Baimen-eskaerak kudeatzea.

Ondare-erantzukizuneko espedienteak

 • Espedienteak ebazpen-proposamena arte tramitatzea.

Udalerriaren Onerako Elkarteen Erregistroa

 • Erregistroa kudeatzea.

Ezkontza zibilak

 • Udaletxean egiten diren ezkontza zibilen aktak egitea epaitegiak bidalitako ezkontza-espedienteetan oinarrituta (Alkatetzarekin elkarlanean).

Fede publikoa

 • Agerraldien fede publikoa ematea (adingabeentzako baimenak, bizi-ziurtagiriak, eta abar).

Ondasunak eta ondarea

 • Ondareko ondasun higiezinen altak eta bajak eta haien sailkapena kontrolatzea.
 • Urtero egitea Udal Ondasunen Inbentarioa Kontu-hartzailetzaren laguntzarekin.
 • Ondasun higiezinen salerosketa-espedienteak tramitatzea.

Administrazioarekiko auzi-errekurtsoak

 • Bidali beharreko espedienteak prestatzea, bertaratzeak, abokatuak izendatzea…

Hitzarmen administratiboen artxiboa

Aholkularitza juridikoa

 • Arauzko txostenak egitea espedienteen legezkotasunari buruz.
 • Gobernu-organoei, zinegotziei eta udal teknikariei ahoz zein idatziz aholku ematea.

Zinegotzien jarduera eta ondasunak deklaratzea

Hauteskundeak

 • Hauteskundeetako erroldari buruzko erreklamazioak tramitatzea.
 • Hauteskundeetako mahaien osaketa kudeatzea.
 • Hauteslekuak prestatzea Zerbitzu Arloaren laguntzarekin.
 • Botazio egunean hauteskundeetako mahaietako kideei laguntzea (zeregin horiek Hauteskunde Batzordearen zuzeneko aginduei jarraituz betetzen ditugu).

Itzulpenak eta interpretazioa

 • Erabaki eta agiri ofizialak itzultzea.
 • Udalbatzarraren eta Gobernu Batzarraren aktak itzultzea.
 • Fundazioen araudiak eta askotariko agiriak itzultzea.
 • Komunikazio-egintzak prestatzea eta itzultzea.
 • Udalaren osoko bilkuretan interpretazio-lana edo aldi bereko itzulpena egitea.
 • Beste dokumentu mota batzuk itzultzea.

Udal Artxiboa

 • Dokumentuak jasotzea: katalogatzea, deskribatzea, sailkatzea eta erregistratzea.
 • Dokumentuak xahutzea eta ezabatzea.
 • Dokumentazio-eskaerei erantzutea eta artxibora itzul daitezen arduratzea.
 • Dokumentuen egoera, ordena eta kontserbazioa zaintzea.
 • Artxibora kontsultak egitera doazenei eta ikertzaileei erantzutea; dagoen dokumentazioari buruzko informazioa eskaintzea eta bila dabiltzana eskuratzen laguntzea.
 • Dokumentuak artxibora eramatea.
 • Udal zerbitzuei aholku ematea eta dokumentuak bilatzea.
 • Dokumentuak mailegatzea.
 • Partikularren dohaintzen funtsa kudeatzea.
 • Dokumentuak zaharberritzea eta digitalizatzea.