Araudiak eta legeak

 • 2/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 23koa, Langileen Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duena.
 • 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duena.
 • 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa,  Sektore Publikoko Araudi Juridikoari buruzkoa.
 • 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena.
 • 6/1989 Legea, uztailaren 6koa, Euskal Funtzio Publikoari buruzkoa.
 • 190/2004 Dekretua, urriaren 13koa, Euskal Administrazio Publikoetako funtzionarioen lanpostuak betetzeko Araudia onartzen duena.
 • 86/1997 Dekretua, apirilaren 15ekoa, EAEko Administrazio Publikoetan Euskararen Erabilera arautzeari buruzkoa.
 • Eibarren euskararen erabilera arautzeko udal ordenantza.
 • 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa.
 • 3/2007 Lege Organikoa, martxoaren 22koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasun Eragingarrirakoa.
 • 3/2012 LEGEA, otsailaren 16koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legea eta Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundea sortzeko Legea aldatzeko dena.
 • 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa.
 • 2016/679 Erregelamendua (EB), 2016ko apirilaren 27koa, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa.
 • 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa