Obra handietako baimena edo lizentzia

Deskripzioa: etxe berriak jasotzeko obrak; eraikinak handitzeko, berriztatzeko, zaintzeko, tinkotzeko edo gogortzeko obrak egitea, eraikinaren egiturari eragiten diotenak edo fatxada eta teilatua aldatzekoak; lurrazpian egindako obrak; eraikinak botatzekoak; eta orokorrean, lurzoruaren okupazioa edo bolumen gehiago hartzea eskatzen duten eraikuntza edo instalazio obra guztiak; lehendik jasotako instalazioei edo eraikinen egiturari eragiten diotenak; urbanizazio-obrak.

Eskaera egiteko tokia: PEGORA, Herritarren Zerbitzurako Bulegoa.

Tramitatzailea: Eibarko Udalaren Hirigintza Saila.

Aurkeztu behar diren agiriak:

 • Eskatzailearen eta dagokionean ordezkariaren NAN, IFKaren… edo horren balio bereko beste dokumenturen baten fotokopia. NAN, IFK… dokumentuen alde biak A-4 neurriko alde bakar batean inprimatuko dira.
 • Legezko ordezkapenaren kasuan, eskaera izenpetzen duenaren ordezkapena dokumentu bidez egiaztatua. Egiaztapen hori, zuzenbidean baliozkotzat har daitekeen edozein bitartekoren bidez egin daiteke (notario-ahalordeak, eskriturak…).
 • Aldamioak, garabiak, kaxetak eta antzekoak jarri behar badira, kontsultatu bide publikoan aldamioak, garabiak, kaxetak eta eraikuntzaren beste elementu lagungarriak jartzeko baimena izeneko tramitea.
 • Obra-edukiontziekin bide publikoa okupatu behar bada, baimena Udaltzaingoan eskatu behar da okupazioa egiteko modua finkatzeko eta, hala badagokio, aparkaleku aldea hartzeko edo okupatzeko. Informazio gehiago, bide publikoan obra-edukiontziak jartzeko baimena izeneko tramitean.

 

Eraikinak handitzeko, berriztatzeko, zaintzeko, tinkotzeko edo gogortzeko obrak egitea; eraikinaren egiturari edo fatxadari eragiten diotenak edo bokumena edo azalera gehitzekoak

 • Proiektuaren ale bi.
 • Lanak bere gain hartzeko orriaz justifikatutako zuzendaritza teknikaria, dagokion lanbide elkargoak bisatuta.
 • Eraikin ordezpena izanez gero, jabetza-titulua.
 • Eraikin berria izanez gero:
  • Hirigintza-aprobetxamendua eskuratu izanaren egiaztagiria, titularrak beregana ezina, lizentzia eskuratzeko beharrezkoa.
  • Jabetza-erregistratzaileak luzatutako egiaztagiria, birpartzelazioa (edo konpentsazioa) behar den moduan erregistratu dela jasotzen duena.
  • Obra-eragilearen legezko ordezkapenak izenpetutako konpromisoa, eraikuntza eta urbanizazioa batera egingo dituela bermatzen. Hala ere, hirigintza-aprobetxamenduaren eskubidea eta eraikitzeko eskubidea behin-betiko eskuratzea, urbanizatu-beharra betetzearen menpe egongo da, TRLS edo Lurraren Legeko 33.2 artikuluak xedatu bezala.
  • Aurrekoaren modu berberean izenpetutako konpromisoa, harik eta urbanizazioa amaituta egon arte eraikina ez dela erabiliko esaten, eta eraikinaren zatiren bat edo eraikin osoa erabiltzeko jabetza-eskubideen edo erabilera-eskubideen lagapen guztietan baldintza horixe ezartzeko konpromisoa.
  • Diru-fidantza, urbanizazio lanak egingo direla ziurtatzeko.
 
Eraispena:
 • Proiektuaren ale bi, bisatuak.

 

Hondakindegiak eta zabortegiak:

 • Bisatutako proiektuaren hiru ale.
 • Lanak bere gain hartzeko orriaz justifikatutako zuzendaritza teknikaria, dagokion lanbide elkargoak bisatuta.

 

Tasak: Bide publikoa aldamioekin, garabiekin, kaxetekin eta eraikuntzaren beste elementu lagungarri batzuekin okupatzeko, tasa ordaindu behar da. Indarrean dauden tasak zeintzuk diren jakiteko udal jabari publikoaren erabilera pribatibo edo probetxamendu bereziagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen Ordenantza kontsultatu.

Deskargatu dokumentuak
Obra handiak egiteko lizentzia edo baimena eskatzeko orria  
Ikusi | Deskargatu ( DOC, 147 KB)
Aldamioak, garabiak, kaxetak eta eraikuntzaren beste Elementu lagungarriak jartzeko baimena eskatzeko orria  
Ikusi | Deskargatu ( PDF, 88 KB)