Eibarren finkatutako enpresek langabetuak kontratatzeko diru-laguntzak (2018)

Deskribapena: Eibarren finkatutako enpresek langabetuak kontratatzeko diru-laguntzen eskaera egitea.

Hartzailea: Diru-laguntzen Lege Orokorraren 13.2. artikuluak aipatzen duen debeku bat bera ere ez duten pertsona fisiko edo juridikoek, sozietate zibilek eta Eibarren lanlekua duten elkarteek jaso ahal izango dituzte diru-laguntza hauek.

Diru-laguntza jasotzeko baldintza hauek bete beharko dira:

Kontratuko den pertsonak bete behar dituen baldintzak:

 • 2018ko urtarrilaren 1az geroztik gutxienez Eibarren erroldatuta egotea.
 • Langabetua izatea eta, kontratatzeko unean, LANBIDE-EEZn izena emanda egotea.  
 • Odol-ahaidetasun edo bigarren gradura arteko harremanik ez izatea, sozietatearen izaera juridikoa ikuskatzen duten enpresa-administrazioetako kideekin, zuzendaritza-karguekin, enpresa-agintaritza dutenekin edo enpresariekin beraiekin.
 • Ez da diru-laguntzarik emango enpresa berdinak lehen hartu zuen behargin hura berriro kontratatzen badu, aurreko deialdietan diruz lagundu zen kontratazioa bada, alegia.

 

Kontratazioan bete beharreko baldintzak: 

Diruz lagunduko diren kontratuak 2018ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartekoak izango dira.

 • Kontratuen gutxieneko iraupena 3 hilabetekoa izango da eta edozein kontratazio-modalitate egin ahalko da, salbu eta prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratua. Kontratuaren iraupena kalkulatu edo zenbatzeko, haren luzapenak kontuan hartuko dira, baldin eta hasierako kontratua gutxienez 6 hilabetekoa bada.
 • Kontratuak dagozkion sektorearen hitzarmenaren arabera egingo dira. 
 • Kontratazioek enplegu garbia sortu behar dute enpresan dagoen batez besteko plantillan, diruz lagundutako kontratua duen pertsona lanean hasi aurreko 3 hilabeteetan.

 

Ez dira 4 kontratu baino gehiago diruz lagunduko onuradun bakoitzeko.

Arrazoiren bat tarteko, kontratua diruz laguntzeko diren hilabeteetan deuseztatuko balitz, kontratu berri bat egingo da, diruz lagundu den jatorrizkoaren baldintza berberetan, 15 eguneko epean. 

Eskaera egiteko epea: 2018ko azaroaren 7tik 2019ko urtarrilaren 7ra (biak barne).

Eskaera egiteko tokia: PEGORA, Herritarren Zerbitzurako Bulegoa.

Diru-laguntzaren zenbatekoa:

Kontratu hauek lagunduko dira diruz:

 • 4 kontratu 3 hilekoak, lanaldiaren % 50ean.
 • 8 kontratu 3 hilekoak, lanaldiaren % 100ean.
 • 24 kontratu 6 hilekoak edo luzeagoak, lanaldiaren %100ean.
 • 2 Kontratu 6 hilekoa edo luzeagoa, lanaldiaren % 100ean, kolektibo berezientzat.

 

Kontratu horietatik Lanbideren ekarpenek honako hauek finantzatuko dituzte:

 • 4 kontratu 3 hilekoak, lanaldiaren % 50ean.
 • 4 kontratu 3 hilekoak, lanaldiaren % 100ean.
 • 12 kontratu 6 hilekoak edo luzeagoak, lanaldiaren % 100ean.
 • Kontratu bat 6 hilekoa edo luzeagoa, lanaldiaren % 100ean, kolektibo berezientzat.

 

Lehen hiru kasuetan, diru-laguntzaren zenbatekoa soldaten kostuen eta Gizarte Segurantzakoen % 75 izango da gehienez ere, muga hauekin:

 • 6.000 euro sei hileko kontratu bakoitzeko, lanaldi osoan.
 • 3.000 euro hiru hileko kontratu bakoitzeko, lanaldi osoan.
 • Lanaldi partzialeko kontratuetan, zenbatekoa % 50 izango da gutxienez eta diru-laguntzaren zenbatekoa lanaldiaren portzentajearen araberakoa izango da.  

 

Soldaten kostuen eta Gizarte Segurantzakoen diru-laguntzaren zenbatekoa % 100ekoa izan ahalko da kolektibo berezietako pertsonen kasuan:

 • Diru-sarrerak bermatzeko errenta (DSBE) jasotzen duten titularrak.
 • Lehen enplegua eskuratzen duten 35 urte baino gutxiago dituztenak.
 • Iraupen luzeko langabetuak. Iraupen luzeko langabetutzat ulertzen da kontratatuak izan aurreko 18 hilabeteetan Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan izen-emanda dauden lan-eskatzaileak, betiere aldi horretan langabezian egon badira 12 hilabetetan gutxienez.
 • 55 urte baino gehiago dituztenak.

 

Kolektibo horien kontratazioetan, diru-laguntzaren gehieneko zenbatekoa 9.000 eurokoa izango da lanaldi osoko eta sei hileko edo gehiagoko iraupeneko lan-kontratu bakoitzeko.

Kontratu horietatik emakumeei egingo zaizkie:

 • 3 kontratu 3 hilekoak, lanaldiaren % 50ean.
 • 5 kontratu 3 hilekoak, lanaldiaren % 100ean.
 • 8 kontratu 6 hilekoak edo gehiagokoak, lanaldiaren % 100ean.

 

Ez da ordainketarik aurreratuko. Onuradunaren  aldeko  betebeharra  aitortu  eta  ordaindu ahal  izateko, derrigorrezko baldintza izango da zuribidea edo justifikazioa deialdian aurreikusitako moduan eta bertan adierazitako baldintzetan aurkeztea eta  zuribidea  Diru-laguntzen  Lege  Orokorraren  Erregelamenduko  84.  artikuluak  ezartzen duen eran egiaztatzea.

 

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

  • Pertsona fisikoek: NANaren fotokopia, edo beste agiri baliokide batena.
  • Pertsona juridikoak: eskrituraren edo entitatea eratzea jasotzen duen agiri baten fotokopia, eta estatutuen fotokopia (estatutuek behar bezala inskribatuta egon behar dute Merkataritza Erregistroan, edo dagokion Erregistroan).
  • Sozietate zibilek: sozietate zibila eratzearen dokumentuaren fotokopia.
 • Legezko ordezkari batez aurkeztuz gero, ordezkariaren NANaren edo baliokidea den agiri baten fotokopia, eta ordezkaritza frogatzen duen agiri bat. Zuzenbidean baliozkoa den edozein bitartekoz egin daiteke egiaztapena.
 • Banku-kontuaren titulartasuna frogatzen duen dokumentua; eskatzaileak izan behar du kontuaren titularra. Dokumentu hauetako edozeinek balio du horretarako: kontuaren laburpenaren kopia,libretaren kopia, banketxeak egindako egiaztagiria, edo “Titular-kontua” inprimakia behar bezala beteta eta banketxeak zigilatuta.
 • Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean dituzuela egiaztatzen duen ziurtagiriak, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak eta eskumena duen Ogasunak eginak.
 • Kontratazioa egin aurreko azken 3 hilabeteei dagokien “Alta hartutako langileen batez besteko plantillaren txostena”, Gizarte Segurantzak egina. 

 

Sail arduraduna: Eibarko udaleko Garapen Ekonomikoa, Enplegua eta Berrikuntza.

Ebazpen organoa: Tokiko Gobernu Batzarra.

Diru-Laguntzen Datu-Base Nazionalean argitaratutako informazioa: http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/eu/convocatoria/421433

Udalak emandako diru-laguntzaren justifikazioa edo zuriketa:

Behin diru-laguntza eman ondoren, PEGORAn, Herritarren Zerbitzurako Bulegoan, aurkeztu beharko da dokumentazioa 2019ko otsailaren 1a baino lehen (egun hori barne):

 • Eibarren finkatutako enpresak langabetuari egindako kontratazio-komunikazioa, behar bezala beteta.
 • Lan-kontratuaren fotokopia.
 • Kontratatua izan den pertsonaren NAN/AIZen fotokopia.
 • Kontratatutako pertsonaren Gizarte-Segurantzaren alta-agiriaren fotokopia. 
 • Lanbidek emandako ziurtagiria, egiaztatzen duena kontratazioa egin aurretik kontratatutako pertsona langabezian eta Lanbiden izena emanda zegoela.
 • 9.000 euroko diru-laguntza eskatzen bada, Lanbidek emandako ziurtagiria, kontratatutako pertsona kolektibo berezi batekoa dela egiaztatzen duena.

 

Eskatutako dokumentazioa ez bada epe barruan aurkezten, ulertuko da uko egiten zaiola diru-laguntzari.

Onuradunak diru-laguntza emateko helburua bete duela eta jasotako dirua zertan erabili duen justifikatzeko epea 2019ko ekainaren 28an amaituko da (egun hori barne).

Justifikatzeko modua JUSTIFIKAZIO KONTUA delakoaren bidez egingo da eta horretarako dokumentu hauek aurkeztu beharko dira PEGORAn, Herritarren Zerbitzurako Bulegoan:

 • Eibarren finkatutako enpresek langabetuak kontratatzeko diru-laguntzaren justifikazioa, behar bezala beteta.
 • Kontratuaren xede den pertsonari buruzko dokumentu hauen fotokopia: 
  • Gizarte Segurantzaren Kotizazio Datuen Txostena.
  • TC1 eta TC2.
  • Kontratazio aldiari dagozkion nominak. 
  • Zerga-betebeharretan eta Gizarte Segurantzakoetan egunean dagoela ziurtatzen duten agiriak, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak eta eskumena duen Ogasunak emanak.

 

Deskargatu dokumentuak
Deialdia 2018: Eibarren finkatutako enpresek langabetuak kontratatzeko diru-laguntzak  
Ikusi | Deskargatu ( PDF, 340 KB)
Eibarren kokatutako enpresek langabeak kontratatzeko diru-laguntzen eskaera-orria  
Ikusi | Deskargatu ( PDF, 169 KB)
Titularra eta kontua  
Ikusi | Deskargatu ( PDF, 64 KB)
Eibarren finkatutako enpresek langabetuak kontratatzeko diru-laguntzaren justifikazioa  
Ikusi | Deskargatu ( PDF, 145 KB)
Eibarren finkatutako enpresak langabetuari egindako kontratazio-komunikazioa  
Ikusi | Deskargatu ( PDF, 142 KB)
Nabigazioa