Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren errekarguaren salbuespena

Deskripzioa: Ondasun higiezinek etxebizitza erabilera dutenean, eta subjektu pasiboaren edo hirugarrenen ohiko egoitza ez direnean –azken kasu horretan, errentamenduz edo lagapen bidez–, % 50erainoko errekargua izango dute zergaren kuota likidoaren gainean. Errekargua zerga honen subjektu pasiboei exijituko zaie, eta sortzapena zerga sortzen den une berean gertatuko da; urtero likidatuko da, kuotarekin batera.

Errekargua aplikatzearen ondorioetarako, Katastroaren arabera etxebizitza gisa erabiltzekoak diren lokalak etxebizitza erabilera duten ondasun higiezintzat hartuko dira. Etxebizitzaren eranskinak barruan sartuko dira, baina erregistro-finka bakarra osatzen dutenean. Ondorio horietarako ere, presuntzio egingo da etxebizitza erabilerako ondasun higiezin bat ohiko egoitza dela baldin eta, zergaren sortzapen egunean, hura kokatuta dagoen udalerriko erroldan bertan bizi den/direnen ohiko bizilekua dela egiaztatuta badago.

Kasu jakin batzuk ere badaude, Ondasun Higiezinei buruzko zergaren kuota likidoaren % 50aren errekargua EZ aplikatzea eskatu ahal litekeena.

Errekargutik salbuesteko arrazoiak (urte honetako urtarrilaren 1ean gauzatuta eduki behar da):

1.- Errentan utzitako etxebizitzak.

2.- Higiezinen merkatuan saltzeko edo errentan emateko dauden etxebizitzak, baldin eta;

 • Etxebizitzaren salmenta-prezioak etxearen balio katastrala 2,2 koefizientearekin biderkatuta ateratzen den zenbatekoa gainditzen ez badu.
 • Urte osoko errentaren prezioak etxearen balio katastrala 2,2 koefizientearekin biderkatuta ateratzen den zenbatekoaren % 4a gainditzen ez badu; ezta hileko 700€ eurotik gorako zenbatekoa ere.

3.- Errentan emateko, BIZIGUNEri edo horren antzeko beste programa publiko baten eskuetan utzitako etxebizitzak.

4.- Aurri egoeran egon edo birpartzelatazio-proiektu onetsia duten etxebizitzak.

5.- Ostatu, pentsio edo hotel diren etxebizitzak, baldin eta dagokien jarduera lizentzia badute.

6.- Erabilera profesionaletarako, merkataritza- edo enpresa-erabilerarako etxebizitzak; elkarte politikoen, elkarte sindikalen edo enpresa elkarteen egoitzak; diru irabazi asmorik ez duten elkarteak hartzen dituztenak.

7.- Etxejabea zendu ondoren hutsik geratu diren etxeak. Ez da errekargua ordaindu beharrik izango urte biko epean, heriotza-egunetik aurrera zenbatuta.

8.- Etxejabea zahar-egoitzan sartzeagatik hutsik geratu diren etxebizitzak. Ez da errekargua ordaindu beharrik izango 3 urteko epean, zahar-etxean edo egoitzan sartzen den egunetik aurrera zenbatuta, baina inguruabar hori urtero egiaztatu behar da.

9.- Adinagatik edo mendekotasun egoeragatik, etxejabea beste etxe batera eraman denean eta haren etxea hutsik geratu denean.

10.- Etxejabea edo haren ezkontidea, lanagatik, Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo dagoen beste udalerri batera bizitzera joaterakoan hutsik geratu diren etxebizitzak. Ez da errekargua ordaindu beharrik izango 3 urteko epean, beste Autonomia Erkidego batera joandako egunetik aurrera zenbatuta.

11.- Etxejabeen lehen graduko ondorengoek (seme-alabek) duten etxe-premiari erantzuteko erabiltzen diren etxebizitzak. Ez da errekargurik ordainduko hiru urtean, eskatzen den urtea barne. 3 urteko epe hori amaitu ondoren etxebizitza hori ez badu okupatu etxejabeen lehen graduko ondorengoren batek (seme-alabaren batek), jabeari, ordura arte aplikatu ez zaizkion errekargu guztiak ordaintzea eskatuko zaio.

12.- Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren sortzapen unean, berritzen ari diren eraikinak.

13.- Ohiko bizileku ez diren etxebizitzak, noizean behin erabiltzen direnak. Noizean behin erabiltzen den etxebizitzatzat hartzeko, zerga-sortzapenaren aurreko urtean 8 m3-ko gutxieneko ur kontsumoa egin dela egiaztatuko da.

14.- Ondasun Higiezinen gaineko Zerga-sortzapenaren aurreko 6 hilabeteetan erositako etxeak.

 

Tramitatzailea: Eibarko Udaleko Zergak saila.

Eskaera egiteko epea: eskaera egiteko azken eguna 2019ko abuztuak 1 (hau barne).

Tramitazio kanalak: 

 • Presentziala: PEGORA (Herritarren Zerbitzurako Bulegoa) Untzaga plaza 1. Beheko solairua.
 • Elektronikoa: eskaera elektronikoki egiteko, derrigorrez, ziurtagiri digital bat edo B@K-Q eduki behar dituzu (tramiteak online egiteko informazio gehiago nahi baduzu, sakatu hemen). Eskaera elektronikoki egiteko, beheko loturan sakatu behar duzu, eskaera elektronikoki bete eta dagokion dokumentazioa erantsi. Tramiteari sarean edo online ekin aurretik, tramitea egiteko beharrezko dokumentazioa formatu digitalean prest duzula konprobatu, eta ondoren, tramiteari ekin.
 • Posta: Eibarko Udala, PEGORA, Untzaga plaza 1; 20600; Eibar; Gipuzkoa.

 

Aurkeztu behar diren agiriak:

 • Ondasun Higiezinen Gaineko zergaren errekargutik salbuesteko eskaera behar bezala beteta.
 • Legezko ordezkaritzaren kasuan, ordezkariaren NANa edo balio bereko beste dokumentuaren bat eta ordezkaritzaren egiaztapena dokumentu bidez. Egiaztapen hori zuzenbidean bidezkoa den edozein modutan egin daiteke (notario-ahalordea, eskriturak...).
 • Errekargua ez aplikatzeko edo errekargutik salbuetsita egoteko arrazoia justifikatzen duen dokumentazioa:
  • Errentan utzitako etxebizitza: Indarrean dagoen errenta-kontratua.
  • Higiezinen merkatuan saltzeko edo errentan emateko dagoen etxebizitza:
   • Higiezinen agentzia baten bitartekaritza-zerbitzuak erabiltzean: saltzeko edo errentan uzteko kontratua.
   • Higiezinen agentzia baten bitartekaritza-zerbitzurik erabiltzen ez denean: deklarazio bat, etxebizitza higiezinen merkatuan dagoela egiaztatzeko frogabideekin lagunduta (saltzeko edo errentan emateko dagoela dioten kartelei ateratarako argazkiak, web-orrietan egindako publizitatearen egiaztagiriak...).
  • Errentan emateko, BIZIGUNEri edo horren antzeko beste programa publiko baten eskuetan utzitako etxebizitza: Programa kudeatzen duen erakundeak egindako dokumentazioa (kontratua, ziurtagiria...) etxebizitza programa horren barruan dagoela egiaztatzen.
  • Etxejabea zendu ondoren hutsik geratu den etxea: Heriotza-ziurtagiria.
  • Etxejabea zahar-egoitzan sartzeagatik hutsik geratu den etxebizitza: Zahar-etxearen edo egoitzaren ziurtagiria, zein egunetan sartu zen esaten.
  • Etxejabea beste etxe batera joateagatik hutsik geratu den etxea (arrazoia: adina edo mendekotasuna):
   • Mendekotasun kasuetan: mendekotasuna egiaztatzen duen dokumentua eta bizikidetasun bolantea. Bolanteak egiaztatu behar duena da, mendekotasun egoeran dagoen pertsona eta haren zaintzailea etxebizitza berean daudela erroldatuta.
   • 85 urtetik gorako etxejabeen kasuan: NANa edo horren balio bereko beste dokumenturen bat eta bizikidetasun bolantea. Bolanteak egiaztatu behar duena da, 85 urtetik gorako etxejabea eta haren zaintzailea etxebizitza berean daudela erroldatuta.
  • Etxejabea edo haren ezkontidea, lanagatik, Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo dagoen beste udalerri batera bizitzera joaterakoan hutsik geratu den etxebizitza:
   • Erroldatze-bolantea, etxejabeak gaur egun duen bizilekuarena.
   • Ziurtagiria, etxejabeak edo haren ezkontideak lan egiten duen enpresak egindakoa.
  • Etxejabeen lehen graduko ondorengoek (seme-alabek) duten etxe-premiari erantzuteko erabiltzen den etxebizitza: Familia liburua edo lehen graduko ondorengo izate hori egiaztatuko duen dokumentua.
  • OHZren sortzapen unean, berritzen ari den eraikina: Obrei dagokien udal lizentzia eman dela dioen ebazpena.
  • Ohiko bizileku ez den etxebizitza, noizean behin erabiltzen dena: Ur-kontsumoari dagozkion fakturak, zerga sortzapenaren aurreko urtean egindakoak.

 

Ondorengo kasuak Udalak berak egiaztatuko ditu ofizioz:

 • Aurri egoeran egon edo birpartzelatazio-proiektu onetsia duen etxebizitza.
 • Ostatu, pentsio edo hotel den etxebizitza, baldin eta dagokion jarduera lizentzia badu.
 • Erabilera profesionaletarako, merkataritza- edo enpresa-erabilerarako etxebizitza; elkarte politikoen, elkarte sindikalen edo enpresa elkarteen egoitza; diru irabazi asmorik ez duten elkarteak hartzen dituenak.
 • Ondasun Higiezinen gaineko Zerga-sortzapenaren aurreko 6 hilabeteetan erositako etxea.

 

Deskargatu dokumentuak
Ondasun Higiezinen Gaineko zergaren errekargutik salbuesteko eskaera  
Ikusi | Deskargatu ( PDF, 153 KB)
Informazio fitxa: Ondasun Higiezinen Gaineko zergaren errekarguaren salbuespena  
Ikusi | Deskargatu ( PDF, 125 KB)