Eibarren finkatutako enpresek langabetuak kontratatzeko dirulaguntzak (2021)

Deskribapena: Eibarren finkatutako enpresek langabetuak kontratatzeko dirulaguntzen eskaera egitea.

Hartzailea: Dirulaguntzen Lege Orokorraren 13.2. artikuluak aipatzen duen debeku bat bera ere ez duten Eibarren lanlekua finkatuta duten izaera pribatuko pertsona fisiko edo juridikoek jaso ahal izango dituzte dirulaguntza hauek. Dirulaguntza jasotzeko baldintza hauek bete beharko dira:

Kontratatuko den pertsonak bete behar dituen baldintzak:

 • 2021eko urtarrilaren 1az geroztik gutxienez Eibarren erroldatuta egotea.
 • Langabea izatea eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan izena emanda eta alta emanda egotea kontratua hasi aurreko egunean.
 • Odol-ahaidetasun edo bigarren gradura arteko harremanik ez izatea, sozietatearen izaera juridikoa ikuskatzen duten enpresa-administrazioetako kideekin, zuzendaritza-karguekin, enpresa-agintaritza dutenekin edo enpresariekin beraiekin.
 • Ez da diruz lagunduko enpresa berak lehen hartu zuen behargin bera berriro kontratatzea, aurreko deialdietan diruz lagundu bada.

 

Kontratazioan bete beharreko baldintzak:

 • Diruz lagunduko diren kontratuak 2021eko urtarrilaren 1etik 2021eko abenduaren 31ra bitartekoak izango dira.
 • Kontratuen gutxieneko iraupena 3 hilabetekoa izango da eta edozein kontratazio-modalitate egin ahalko da, salbu eta prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratua. Kontratuaren iraupena kalkulatzeko, haren luzapenak kontuan hartuko dira, baldin eta hasierako kontratua gutxienez 3 hilabetekoa bada.
 • Edonola ere, kontratuak 2021eko urtarrilaren 1a eta 2021eko abenduaren 31 bitartean hasi beharko dira, eta diruz lagungarri den epealdia 2022ko ekainaren 30ean amaituko da, data horretatik aurrera irauten duen ala ez kontuan hartu gabe.
 • Kontratuak dagozkion sektorearen hitzarmenaren arabera egingo dira.

 

Ez dira 4 kontratu baino gehiago diruz lagunduko onuradun bakoitzeko.

Diruz lagundu beharreko hilabeteetan lan-kontratua deuseztatzen bada probaldia ez gainditzeagatik, borondatez lana uzteagatik, bidezkotzat jotako kaleratzeagatik edo kontratatutako pertsonaren heriotzagatik edo baliaezintasunagatik, murriztu egingo da dirulaguntzaren zenbatekoa lan-kontratuaren benetako iraupenaren arabera, edo beste kontratu bat egin ahal izango da, diruz lagundutako jatorrizko kontratuaren baldintza berberetan, 15 egun naturaleko epean.

Dirulaguntzaren zenbatekoa: Diruz lagunduko diren kontratuak gutxienez 3 hilabetekoak izango dira, lanaldi osoan edo partzialean (gutxienez lanaldiaren % 50ean), kreditu erabilgarria bukatzen den arte.

Zehazki, gutxi gorabehera hurrengo motatako 50 kontratu finantzatzea aurreikusten da:

 • Lanaldi partzialeko hiru hilabeteko 10 kontratu, gutxienez % 50eko lanaldia dutenak, eta dirulaguntzaren zenbatekoa kontratuaren lanaldiaren ehunekoarekiko proportzionala izango da, gutxienez 1.500 eurorekin.
 • Hiru eta sei hilabete bitarteko 10 kontratu, lanaldi osokoak, eta dirulaguntzaren zenbatekoa kontratuaren iraupenarekiko proportzionala izango da, gutxienez 3.000 eurorekin.
 • Sei hilabeteko edo gehiagoko lanaldi osoko 25 kontratu, 6.000 euroko dirulaguntzarekin kontratu bakoitzeko.
 • Sei hilabeteko edo gehiagoko lanaldi osoko 5 kontratu kolektibo berezienak, gehienez 9.000 euroko dirulaguntzarekin kontratu bakoitzeko.

 

Kolektibo berezietako pertsonak honako hauek dira:

 • Diru-sarrerak bermatzeko errenta (DSBE) jasotzen duten titularrak edo onuradunak.
 • 35 urte baino gutxiago dituztenak.
 • Iraupen luzeko langabetuak. Iraupen luzeko langabetuak dira kontratatuak izan aurreko 540 egunetan Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan izen-emanda dauden lan-eskatzaileak, betiere aldi horretan langabezian egon badira 360 egun gutxienez.
 • 55 urte baino gehiago dituztenak.

 

Dirulaguntzaren zenbatekoa soldaten kostuen eta Gizarte Segurantzakoen % 75 izango da gehienez ere, kontratuaren amaierako kalte-ordainak eta enpresaren konturako Gizarte Segurantzako kuota barne.

Hala ere, kolektibo berezietako pertsonak kontratatuz gero, dirulaguntzaren zenbatekoa soldaten eta Gizarte Segurantzakoen kostuen % 100ekoa izan ahalko da, kontratuaren amaierako kalte-ordainak eta enpresaren konturako Gizarte Segurantzako kuota barne.

Diruz lagundutako kontratuen % 40 emakumeei egingo zaizkie.

Dirulaguntzen zenbateko guztiak % 10 gehiago igoko dira emakumeekin egindako kontratuetan. Kasu horretan, dirulaguntzaren azken zenbatekoak, igoera hori aplikatuta, ezin izango du gainditu soldata-kostuen eta Gizarte Segurantzaren kostuen % 100, kontratu-amaierako kalte-ordainak eta enpresaren konturako Gizarte Segurantzako kuota barne.

Eskaera egiteko epea: 2021eko abenduaren 1etik 2022ko urtarrilaren 14ra (biak barne).

Tramitazio kanalak: 

 • Elektronikoa: eskaera elektronikoki egiteko, derrigorrez, ziurtagiri digital bat edo B@K-Q eduki behar dituzu (tramiteak online egiteko informazio gehiago nahi baduzu, kontsultatu tramiteak elektronikoki egiteko laguntza atala). Eskaera elektronikoki egiteko, beheko loturan sakatu behar duzu, eskaera elektronikoki bete eta dagokion dokumentazioa erantsi. Tramiteari sarean edo online ekin aurretik, tramitea egiteko beharrezko dokumentazioa formatu digitalean prest duzula konprobatu, eta ondoren, tramiteari ekin.

 

Aurkeztu beharreko dokumentazioa: Elektronikoki bete behar den formularioari honako dokumentazio hau erantsiko zaio:

a) Eskatzailearen identitate juridikoaren egiaztagiriak:

 • Pertsona fisikoek: NANa edo balio bereko agiria.
 • Pertsona juridikoek: eskritura edo entitatea eratu izanaren agiria eta estatutuak; estatutuak behar bezala inskribatuta egon behar dira Merkataritza Erregistroan edo dagokion erregistroan.
 • Sozietate zibilek: sozietate zibilaren eraketa-kontratua, IFZ eta sozietate zibila osatu duten pertsona guztien NANa edo horren balio bereko dokumentua.
 • Ondasun erkidegoek: ondasun-erkidegoa eratzeko kontratua eta hura osatzen duten pertsona guztien IFZ edo agiri baliokidea.

 

b) Legezko ordezkapenaren kasuan, legezko ordezkariaren NANa edo balio bereko agiria eta ordezkaritzaren dokumentazio-egiaztapena. Zuzenbidean baliozkoa den edozein bide erabiliz egiaztatu ahal izango da.

c) Eskatzailearen banku-kontuaren titulartasunaren frogagiria, eskatzailearen identitatearekin bat etorri behar dena. Dokumentu hauetatik edozein da balioduna: bankuaren laburpen-agiria; aurrezki-libreta; banketxeak emandako ziurtagiria edo “Titular-kontua” inprimakia, behar bezala beteta eta banketxeak zigilatuta.

d) Eskatzailea zerga-betebeharretan egunean dagoela esaten duen ziurtagiria, horretan eskumena duen Ogasun Sailak luzatutakoa.

e) Kontratatutako pertsonen lan-kontratua.

f) Kontratatuak izan diren pertsonen NAN/AIZ.

g) Kontratatutako pertsonen Gizarte-Segurantzaren alta-agiria.

h) Lanbidek emandako ziurtagiria, egiaztatzen duena kontratazioa egin aurreko egunean kontratatutako pertsonak langabezian eta Lanbiden izena emanda zeudela (dokumentu hori Lanbideren webgunetik eskura daiteke, “Nire Lanbidenet” atalaren bidez).

i) Kontratatutako pertsonaren bat kolektibo berezi baten barne izanez gero, hori ziurtatzen duen akreditazioa (adib. Lan-bizitzaren agiria, Lanbideren ziurtagiria…).

OHARRA: Udalak honako egiaztapen hauek egingo ditu ofizioz:

 • Entitate eskatzaileak egunean dituela Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak.
 • Kontratatutako pertsonak Eibarren erroldatuta daudela gutxienez ekitaldi honetako urtarrilaren 1az geroztik.

 

Sail arduraduna: Eibarko udaleko Garapen Ekonomikoa, Enplegua eta Berrikuntza.

Ebazpen organoa: Eibarko udaleko Alkatea.

Dirulaguntzen Datu-Base Nazionalean argitaratutako informazioa: https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/595726

Udalak emandako dirulaguntzaren ordainketa:

Ez da ordainketarik aurreratuko deialdi honen dirulaguntzetan. Onuradunaren aldeko  betebeharra aitortu eta ordaindu ahal izateko,  derrigorrezko baldintza izango da zuribidea edo justifikazioa deialdi honetan aurreikusitako moduan eta bertan adierazitako baldintzetan aurkeztea eta zuribidea Dirulaguntzen Lege Orokorraren Erregelamenduko 84. artikuluak ezartzen duen eran egiaztatzea.

Udalak emandako dirulaguntzaren justifikazioa edo zuriketa:

Onuradunak dirulaguntza emateko helburua bete duela eta jasotako dirua zertan erabili duen justifikatzeko epea 2022ko uztailaren 15ean amaituko da (egun hori barne).

Azken justifikazioa JUSTIFIKAZIO KONTUA modalitatearen bidez egingo da. Elektronikoki aurkeztuko da udal webguneko DOKUMENTAZIOA AURKEZTEA tramitearen bidez eta honako dokumentu hauek izango ditu:

a) Kontratuaren xede den pertsonari buruzko dokumentu hauek: 

 • Gizarte Segurantzaren Kotizazio Datuen Txostena.
 • TC1 eta TC2.
 • Kontratazio aldiari dagozkion nominak.

 

b) Eskatzailea zerga-betebeharretan egunean dagoela esaten duen ziurtagiria, horretan eskumena duen Ogasun Sailak luzatutakoa.

OHARRA: Udalak ofizioz egiaztatuko du dirulaguntzaren onuraduna Gizarte Segurantzako betebeharretan egunean dagoela.

 

Deskargatu dokumentuak
Deialdia 2021: Eibarren finkatutako enpresek langabetuak kontratatzeko dirulaguntzak  
Ikusi | Deskargatu ( PDF, 404 KB)
Titular-kontua  
Ikusi | Deskargatu ( PDF, 66 KB)
Nabigazioa