Beren jarduera gizarte ekintzaren alorrean garatzen duten elkarteentzako diru-laguntzak (2018)

Deskribapena: Beren jarduera gizarte ekintzaren alorrean garatzen duten elkarteentzako  diru laguntzen eskaera egitea.

Hartzailea: irabazi-asmorik bariko elkarteek, baldin eta Eusko Jaurlaritzako elkarteen erregistroan inskribatuta badaude, gizarte-ekintzaren arloan (gizarte zerbitzuak), Eibarko udalerriaren eremu barruan eta Eibarko bizilagunei zuzenduta, jarduerak egiten badituzte, eta diru-laguntzei buruzko Lege Orokorraren 13. artikuluak ezarritako debeku horietako batean erortzen ez badira.

Eskaera egiteko epea: 2018ko ekainaren 28tik uztailaren 18ra (biak barne).

Diru-laguntzaren zenbatekoa: Elkarte  bakoitzari eman dakiokeen diru-laguntzaren zenbatekoa 2.000 eurokoa izango da gehienez.

Elkarte bakoitzari proiektu bat bakarrik lagunduko zaio diruz.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

 • Beren jarduera gizarte ekintzaren alorrean garatzen duten elkarteentzako diru-laguntza eskatzeko orria, behar bezala beteta.
 • Eskatzailearen banku-kontuaren titulartasuna egiaztatzen duen agiria, elkarte eskatzaileak izan behar du haren titularra. Ondoko dokumentu hauetatik edozein da balioduna: kontu-laburpenaren fotokopia; aurrezki-libretaren fotokopia; banketxeak luzatutako ziurtagiria edo "Titular-kontua” izeneko orria behar bezala beteta banketxeak emandako zigiluarekin.
 • Diruz laguntzekoa den jardueraren proiektua eskuragarri dagoen ereduaren arabera.
 • Diru-laguntzaren eskaeraren xede den jarduerarako beste diru-laguntzarik eskatu edo lortu bada, beste erakunde eta abarretan egindako eskaeren zerrenda aurkeztu beharko da, edo, hala badagokio, onartutakoena; zerrendan zehaztu behar dira zenbatekoa eta xedea, hartara bikoiztasunak ekiditeko diru-laguntzak emateko orduan eta baliabideak hobeto kudeatu ahal izateko.

 

Ondorengo dokumentuen kasuan deklarazio bat egin daiteke diru-laguntzaren eskaeran, dokumentu horiek aldaketarik ez dutela jasan eta Udalak lehendik badituela adierazten. 

 • Eskaera egiten duen elkartearen IFZren fotokopia.
 • Elkartearen estatutuen fotokopia.
 • Elkartea Eusko Jaurlaritzan dagokion Erregistroan inskribatuta egotearen egiaztagiria.
 • Elkartearen ordezkariaren NANren fotokopia eta Elkartearen legezko ordezkaritzaren dokumentu egiaztatzailea.

 

Sail arduraduna: Eibarko udaleko Gizartekintza.

Ebazpen organoa: Tokiko Gobernu Batzarra.

Ebazteko gehieneko epea: deialdiaren laburpena GAOean argitara eman eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita, sei hilekoa izango da.

Diru-Laguntzen Datu-Base Nazionalean argitaratutako informazioa: http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/eu/convocatoria/404358

Udalak emandako diru-laguntzaren justifikazioa edo zuriketa: Bi zatitan ordainduko da diru-laguntza: %75, diru-laguntza onartu ondoren, eta gainerako %25a, memoria aurkeztu eta justifikazioko kontua egiaztatu ondoren.

Justifikatzeko modua JUSTIFIKAZIO KONTUA delakoaren bidez egingo da, eta dokumentu hauek ditu:

 • Beren jarduera gizarte ekintzaren alorrean garatzen duten elkarteentzako diru-laguntzaren justifikazioa behar bezala beteta.
 • Jarduketa-txostena, behar bezala beteta.
 • Diruz lagundutako jarduera horretan udalak emandako laguntzari eman zaion zabalkundea egiaztatzeko dokumentazioa (kartelak, eskupaperak, egunkarietako errekorteak, propaganda...).
 • Jarduera edo programa egin izana egiaztatzen duten dokumentuak:
  • Elkartearen egoitza mantentzeko gastuak: Elkartearen izenean egindako mantentze-gastuen fakturak (ura eta zaborrak, elektrizitatea, berokuntza, Internet-konexioa, telefono finkoa eta garbiketa). Lokalaren errentamendu-gastuen kasuan: Elkartearen izenean egindako alokairu-kontratua eta dagozkion ordainagiriak.
  • Proiektuan zuzenean parte hartu duten langileei dagozkien pertsonal-gastuak: Eibarren jarduera egin duten langileei dagozkien nominen fotokopiak. Profesionalen kasuan, egindako zerbitzuen faktura. Boluntarioen kasuan, aseguruaren kostuaren egiaztagiria. Kasu guztietan, espresuki adierazi behar da denboraren zer portzentaje eman den jarduera hori Eibarko udalerrian egiten.
  • Diruz lagundutako jarduerari zuzenean lotutako bidaia- eta mantenu-gastuak:
   • Bidaiak ibilgailu partikularretan edo garraio pribatuetan eginez gero: bidaia-gastuak justifikatzeko orria, behar bezala beteta, eta horren ardura duen elkarteak sinatuta. Autopistetako bidesaria eta aparkalekua abonatzeko, egindako gastua justifikatzen duten fakturak edo tiketak aurkeztu behar dira.
   • Garraio publikoan egindako bidaiak: garraio publikoan egindako bidaiaren tiketa edo faktura.
   • Mantenu-gastuak: mantenu-gastuen fakturak, Elkartearen izenean eginak. EZ DA TIKETIK ONARTUKO.
  • Diruz lagundutako jarduerari lotutako bestelako gastuak: jarduera egiteko behar diren eta inbentariokoak ez diren materialen eta hornigaien fakturak, Elkartearen izenean eginak. EZ DA TIKETIK ONARTUKO.

Egiaztatze-dokumentazio guztia hurrenez hurren ordenatuta joango da, aurkeztutako jarduera-memoriako gastuen eta diru-sarreren zerrendan esleitutako ordena-zenbakiaren arabera.

 • Diru-laguntzaren eskaeraren xede den jarduerarako beste diru-laguntzarik eskatu edo lortu bada, beste erakunde edo instituzio batzuetan jarduera berbererako egindako diru-laguntza eskabideen zerrenda, edo, hala balegoke, jasotako dirulaguntzena, bakoitzaren zenbatekoa eta helburua zehaztuta.

 

Deskargatu dokumentuak
Deialdia 2018: Beren jarduera gizarte ekintzaren alorrean garatzen duten elkarteentzako diru-laguntza  
Ikusi | Deskargatu ( PDF, 220 KB)
Beren jarduera gizarte ekintzaren alorrean garatzen duten elkarteentzako diru-laguntza eskatzeko orria  
Ikusi | Deskargatu ( PDF, 160 KB)
Titular-kontua  
Ikusi | Deskargatu ( PDF, 64 KB)
Jardueraren proiektua (word formatua)  
Ikusi | Deskargatu ( DOCX, 26 KB)
Jardueraren proiektua (formatu irekia)  
Ikusi | Deskargatu ( ODT, 21 KB)
Beren jarduera gizarte ekintzaren alorrean garatzen duten elkarteentzako diru-laguntzaren justifikazioa  
Ikusi | Deskargatu ( PDF, 138 KB)
Jarduketa-txostena (word formatua)  
Ikusi | Deskargatu ( DOCX, 22 KB)
Jarduketa-txostena (formatu irekia)  
Ikusi | Deskargatu ( ODT, 21 KB)
Bidaia-gastuak justifikatzeko orria (word formatua)  
Ikusi | Deskargatu ( DOCX, 18 KB)
Bidaia-gastuak justifikatzeko orria (formatu irekia)  
Ikusi | Deskargatu ( ODT, 13 KB)
Nabigazioa