Edukira salto egin | Salto egin nabigazioara

"Garapenaren aldeko nazioarteko lankidetza" programaren diru-laguntzak (2018)

Deskribapena: garapenerako programak antolatzeko eta garatzeko diru-laguntzen eskaera egitea.

Hartzailea: Irabazteko asmorik ez duten Gobernuz Kanpoko Erakundeak edo Instituzioak, baldin eta Diru-laguntzen Lege Orokorraren 13. artikuluan ezartzen diren debeku horietako baten ere sartuta ez badaude eta baldintza hauek betetzen badituzte:

 • Erakundearen egitekoa edo jarduera eta diru-laguntzaren xedea bat etortzea.
 • Elkarteari dagokion Elkarteen Erregistroan inskribatutakoa izatea.
 • Egoitza nagusia edo ordezkaritza iraunkorra Eibarren izatea; edo, Eibarko Lankidetza edo Kooperazio Mahaian biharra egitea; edota, udal elkarteen erregistroan izena emanda egotea.
 • Eibarko udalerrian garapenaren aldeko sentsibilizazio/heziketa programak edo helburu berbererako jarduera zehatzak egiten dituztenak izatea.
 • Elkartasuna eta baliabide pribatuak erakartzeko gaitasuna izatea, baita beste erakunde batzuetatik diru-laguntzak jasotzeko ere.
 • Garapenerako lankidetza ekintzetan esperientzia egiaztatua izatea.
 • Diruz lagundutako ekintzei eusteko gaitasuna izatea.

 

Espresuki geratzen dira deialdi honetatik kanpo  Estatuaren menpeko instituzioak eta zerbitzuak eta gainerako administrazio publikoak, baita finantza-erakundeen menpeko erakundeak ere.

Eskaera egiteko epea: 2018ko ekainaren 21tik uztailaren 20ra.

Diru-laguntzaren zenbatekoa: gehienez 80.000 euro proiektuko.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

 • Ordezkariaren NANa eta Elkartearen legezko ordezkaritzaren dokumentu egiaztatzailea.
 • Zerga-betebeharretan eta Gizarte Segurantzaren aurrean egunean dagoela dioten egiaztagiri egiaztatzaileak.
 • Frogagiria, eskaera egin duen erakundeak duen banku-kontuaren titularitatearena; eskaera egin duen erakundearen identitatearekin bat etorri behar dena. Ondoko dokumentu hauetatik edozein da balioduna: Laburpen bankarioa; aurrezki-libreta; banketxeak luzatutako ziurtagiria edo “Titular-kontua” izeneko orria behar bezala beteta banketxeak emandako zigiluarekin.
 • Diru-laguntzak xede duen jarduerarako beste diru-laguntzaren batzuk eskatu edo jaso baditu, beste erakunde edo instituzio batzuetan egin dituen diru-laguntza eskabideen egiaztagiriak, edo, hala badagokio, jaso dituen diru-laguntzenak, bakoitzaren zenbatekoa eta helburua zehaztuta.
 • Eibarren azkenengo urtean egin dituen jardueren zerrenda eta jarduerak egin direla egiaztatuko lukeen dokumentazioa.
 • Azken urte bietako balantze ekonomikoa, jasotako diru-laguntzak, jatorria eta zenbatekoa zehaztuz, baita sortu diren baliabide propioak ere eta eskatutako informazioa zehazten duen HGKEren ziurtagiri bat.
 • Dituen giza baliabideei buruzko txostena (liberatuak eta borondatezkoak), loturaren ezaugarriak eta dedikazioa edo arduraldia zehaztuta; baita herriko, estatuko edo atzerriko beste erakunde batzuekin dituen hartu eman esanguratsuenak ere (HGKEren ziurtagiri bat zehaztutako informazioarekin eta organigrama bat).
 • Diru-laguntzaren xede den proiektuari buruzko Proiektu fitxa behar bezala beteta.

 

Ondorengo dokumentuen kasuan, deklarazio bat egin daiteke diru-laguntzaren eskaeran, dokumentu horiek aldaketarik ez dutela jasan eta Udalak lehendik badituela adierazten:

 • Elkarteari dagokion Elkarteen Erregistroan egindako inskripzioaren ziurtagiri eguneratua.
 • Elkarteko Estatutuak eta elkartearen IFZ.

 

Tramitazio kanalak:

 • Elektronikoki: behean dagoen loturan sakatu. Elektronikoki beteko den formularioari “Aurkeztu beharreko dokumentazioa” atalean jasotzen diren dokumentuak erantsi beharko dizkiozu. Formularioan jakinarazpenak egiteko modu telematikoa aukeratu beharko duzu.

 

Sail arduraduna: Eibarko udaleko Gizartekintza.

Ebazpen organoa: Tokiko Gobernu Batzarra.

Ebazteko gehieneko epea: dagokion deialdiaren laburpena GAOean argitara eman eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita, sei hilekoa izango da.

Diru-Laguntzen Datu-Base Nazionalean argitaratutako informazioa: http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/eu/convocatoria/403490 

Oharrak:

 • Elkarte eskatzaile bakoitzak PROIEKTU BAKARRA  aurkeztu ahal izango du.
 • Diruz lagundutako proiektuaren egitekoak edo  jardunak, gehienez ere, hile biko epean hasi behar dira egiten funtsak jasotzen direnetik zenbatuta; edozelan ere, Eibarko Udalari adierazi egin behar zaio benetan zein egunetan jarri den martxan.
 • Proiektua gauzatzeko epea 24 hilebetekoa izango da. Denbora gehiago behar izanez gero, HGKEak, Udalari, gehienez beste 12 hile gehiagoko luzapena izateko baimena eskatuko dio, eskaeran, epe-luzapen horren arrazoiak emanda.

 

Udalak emandako diru-laguntzaren justifikazioa edo zuriketa:

Erakunde onuradunak, diruz lagundutako proiektuaren % 50a (gutxienez) gauzatu duenean, ordura arte egindako gastuen justifikazioa elektronikoki aurkeztu beharko du, tramite hau erabiliz.

 • Egindako jardueren eta lortutako emaitzen jarduketa-txostena, “Justifikazio txostena” ereduaren arabera.
 • Jardueraren diru-sarreren eta gastuen zerrenda sailkatua, hartzekodunaren eta dokumentuaren identifikazioarekin, zenbatekoa eta jaulkipen-datua adierazita; “Txosten ekonomikoa” ereduaren arabera.
 • Egindako gastuen justifikaziozko dokumentuak.
 • Erakunde onuradunak tokiko bazkideari edo xede-herrialdeko erakundeari egin dizkion diru-transferentziak.

Erakunde onuradunak, diru-laguntza emateko helburua bete duela justifikatzeko eta jasotako dirua zertan erabili duen justifikatzeko duen epe arrunta, gehien jota, proiektua amaitzeko epea igaro eta 3 hilera amaituko da. Justifikatzeko modua JUSTIFIKAZIO KONTUA delakoaren bidez egingo da, eta bere aurkezpena elektronikoki egingo da, tramite hau erabiliz. Hau da azken justifikaziorako  elektronikoki aurkeztu beharreko dokumentazioa:

 • Egindako jardueren eta lortutako emaitzen jarduketa-txostena, “Justifikazio txostena” ereduaren arabera.
 • Jardueraren diru-sarreren eta gastuen zerrenda sailkatua, hartzekodunaren eta dokumentuaren identifikazioarekin, zenbatekoa eta jaulkipen-datua adierazita; “Txosten ekonomikoa” ereduaren arabera.
 • Egindako gastuen justifikaziozko dokumentuak.
 • Erakunde onuradunak tokiko bazkideari edo xede-herrialdeko erakundeari egin dizkion diru-transferentzien kopiak.
 • Zerga-betebeharretan eta Gizarte Segurantzaren aurrean egunean dagoela dioten ziurtagiri egiaztatzaileak.
 • Diruz lagundutako jarduera horretan udalak emandako laguntzari eman zaion zabalkundea egiaztatzeko dokumentazioa (kartelak, eskupaperak, egunkarietako errekorteak, propaganda...).
 • Diru-laguntzaren eskaeraren xede den jarduerarako beste diru-laguntzarik eskatu edo lortu bada, beste erakunde edo instituzio batzuetan jarduera berbererako egindako diru-laguntza eskabideen egiaztagiriak, edo, hala balegoke, jasotako diru-laguntzena, bakoitzaren zenbatekoa eta helburua zehaztuta.

 

Deskargatu dokumentuak
Deialdia 2018: Garapen bidean dauden herrialdeetako ekintzak finantzatzeko diru-laguntzak  
Ikusi | Deskargatu ( PDF, 385 KB)
Titular-kontua  
Ikusi | Deskargatu ( PDF, 64 KB)
Proiektu fitxa (word formatua)  
Ikusi | Deskargatu ( DOCX, 35 KB)
Proiektu fitxa (formatu irekia)  
Ikusi | Deskargatu ( ODT, 34 KB)
Justifikazio txostena (word formatua)  
Ikusi | Deskargatu ( DOCX, 34 KB)
Justifikazio txostena (formatu irekia)  
Ikusi | Deskargatu ( ODT, 38 KB)
Txosten ekonomikoa (excel formatua)  
Ikusi | Deskargatu ( XLSX, 33 KB)
Txosten ekonomikoa (formatu irekia)  
Ikusi | Deskargatu ( ODS, 22 KB)
Nabigazioa