Ezohiko dirulaguntza 1.500.000 eurotik beherako negozio-zenbateko garbia duten Eibarko autonomo eta enpresentzat, COVID-19k eragindako kalteak direla-eta (2021)

Deskribapena: COVID-19k eragindako kalteak direla-eta, 1.500.000 €-tik beherako negozio-zenbateko garbia duten Eibarko autonomo eta enpresentzako ezohiko dirulaguntza eskatzea.

Hartzailea: Eibarren lokal irekia duten pertsona fisiko edo juridikoak, sozietate zibilak eta ondasun-erkidegoak izan daitezke laguntza honen onuradunak. Ondorengo legediaren ondorioz COVID-19ri aurre egiteko hartutako neurrien eraginpean egon diren herriko establezimenduen titularrek eskatu ahal izango dute dirulaguntza:

 • 956/2020 Errege Dekretua, azaroaren 3koa, urriaren 25eko 926/2020 Errege Dekretuak aitortutako alarma-egoera luzatzen duena.
 • 7/2021 Dekretua, otsailaren 12koa, Lehendakariarena, abenduaren 10eko 44/2020 Dekretua laugarrenez aldatzen duena.
 • 16/2021 Dekretua, martxoaren 26koa, Lehendakariarena, zeinaren bidez aldatzen baita martxoaren 6ko 13/2021 Dekretua, 2021ean lehen aldiz testu bakar batean biltzen duena eta prebentzio-neurri espezifikoak eguneratzen dituena, alarma-egoeraren adierazpenaren esparruan, egoera epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz eta SARS-CoV-2k eragindako infekzioen hedapenari eusteko.

 

Bi dirulaguntza-lerro ezartzen dira, bateraezinak haien artean:

 • 1 LERROA: udalerriko establezimenduen titularrei aplika dakieke (ostalaritzako establezimenduak izan ezik), 1.500.000 eurotik beherako negozio-zifraren zenbateko garbia badute eta 2020ko azken hiruhilekoan fakturazioa gutxienez % 25 murriztu badute, aurreko urteko azken hiruhilekoarekin alderatuta (2019). Eibarren irekita dauden eta 2021eko urtarrilaren 1ean martxan dauden lokalen titularrei aplikatzekoa. Gainera, honako baldintza hauek bete beharko dituzte:
  • Dirulaguntzen Lege Orokorraren 13.2 artikuluan ezarritako batere debekurik ez izatea.
  • Eibarren 2021eko urtarrilaren 1ean Jarduera Ekonomikoaren Zergan alta emanda egotea.

 

 • 2 LERROA: udalerriko ostalaritza-establezimenduen titularrei aplika dakieke, 1.500.000 eurotik beherako negozio-zifraren zenbateko garbia badute eta 2020ko azken hiruhilekoan fakturazioa gutxienez % 25 murriztu badute, aurreko urteko azken hiruhilekoarekin alderatuta (2019). Kopuru hori Eibarren ostalaritza-lokala irekita duten eta 2021eko urtarrilaren 1ean martxan dauden titularrei aplika dakieke. Gainera, honako baldintza hauek bete beharko dituzte:
  • Dirulaguntzen Lege Orokorraren 13.2 artikuluan ezarritako batere debekurik ez izatea.
  • Eibarren 2021eko urtarrilaren 1ean Jarduera Ekonomikoaren Zergan alta emanda egotea.
  • 2021eko urtarrilaren 1ean Jarduera Ekonomikoaren gaineko Zergaren honako multzoetako batean zergak ordaintzea:

Lehen sekzioa

6. Saila. Merkataritza, jatetxeak eta ostalaritza, konponketak. Honako epigrafe hauek:

612.9: Beste elikagai batzuen, mota guztietako izozkien eta abarren handizkako merkataritza.

671: Jantoki-zerbitzuak.

672: Kafetegietan.

673: Janaridun eta janari gabeko kafetegi eta tabernetan.

674: Jantoki, kafetegi eta kafetegi-tabernetako zerbitzu bereziak.

68. multzoa. Ostatu-zerbitzua.

 

 

Dirulaguntzaren zenbatekoa:

 • 1 LERROA: udalerriko establezimenduen titularrei aplika dakieke (ostalaritzako establezimenduak izan ezik), 1.500.000 eurotik beherako negozio-zifraren zenbateko garbia badute eta 2020ko azken hiruhilekoan fakturazioa gutxienez % 25 murriztu badute, aurreko urteko azken hiruhilekoarekin alderatuta (2019):
  • Zenbateko finkoa, fakturazioa murrizteagatik: 750 euro.
  • Jarduerari atxikitako lokala errentan izateagatik: 250 euro.

 Dirulaguntza lerro honetan jaso daitekeen gehieneko diru kopurua 1.000 eurokoa da.

 

 • 2 LERROA: udalerriko ostalaritza-establezimenduen titularrei aplika dakieke, 1.500.000 eurotik beherako negozio-zifraren zenbateko garbia badute eta 2020ko azken hiruhilekoan fakturazioa gutxienez % 25 murriztu badute, aurreko urteko azken hiruhilekoarekin alderatuta (2019). Dirulaguntzaren zenbatekoa hau izango da:
  • Eskaerako zenbateko finkoa, betiere deialdian eskatzen diren baldintza guztiak betetzen badira: 1.200 euro.
  • Terrazarik ez izateagatik, hau da, dirulaguntzaren deialdiaren laburpena Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunean terraza-lizentziarik ez izateagatik eta 2021. urte osoan terrazarik ez jartzeko konpromisoa hartzeagatik: 500 euro.
  • Jarduerari atxikitako lokala errentan izateagatik: 500 euro.
  • Beren ostalaritzako establezimenduetan COVID-19ri aurre egiteko ezarritako segurtasun- eta distantzia-neurrietara egokitzeko inbertsioak eta/edo jarduerari eutsiko diotela bermatzeko inbertsioak egin dituzten eskatzaileek kostuaren % 75eko dirulaguntza jasoko dute, 1.500 euroko mugarekin, betiere honako baldintza hauek betetzen badituzte:
   • Inbertsioak 2020ko martxoaren 14tik 2021eko ekainaren 30era bitartean egindakoak izan beharko dira.
   • Zehazki, diruz lagundu daitezkeen gastutzat hartuko dira ostalaritza-establezimenduak segurtasun- eta osasun-irizpideak/protokoloak betetzeko behar diren inbertsioak eta ekipamenduak (COVID-19aren ondoriozko terrazetako inbertsioak, holtzak, airea aireztatzeko eta arazteko sistemak, toldoak, terrazetarako karpak alokatzea, berogailuak, altzariak…).
   • BEZa eta segurtasun- eta prebentzio-neurriak bermatzeko elementu suntsigarriak ez dira diruz lagunduko, hala nola maskarak, gela hidroalkoholikoak eta eskularruak, besteak beste.

Dirulaguntza lerro honetan jaso daitekeen gehieneko diru kopurua 3.700 eurokoa da.

 

Eskaera egiteko epea: 2021eko maiatzaren 11tik irailaren 30era (biak barne).

Tramitazio kanalak: 

 • Elektronikoa: eskaera elektronikoki egiteko, derrigorrez, ziurtagiri digital bat edo B@K-Q eduki behar dituzu (tramiteak online egiteko informazio gehiago nahi baduzu, kontsultatu tramiteak elektronikoki egiteko laguntza atala). Eskaera elektronikoki egiteko, beheko loturan sakatu behar duzu, eskaera elektronikoki bete eta dagokion dokumentazioa erantsi. Tramiteari sarean edo online ekin aurretik, tramitea egiteko beharrezko dokumentazioa formatu digitalean prest duzula konprobatu, eta ondoren, tramiteari ekin.

 

Aurkeztu beharreko dokumentazioa: Elektronikoki bete behar den inprimakiari honako dokumentazio hau erantsiko zaio:

 • Eskatzailearen identitate juridikoaren egiaztagiriak:
  • Pertsona fisikoek: NANa edo balio bereko agiria.
  • Pertsona juridikoek: eskritura edo entitatea eratu izanaren agiria eta estatutuak; estatutuak behar bezala inskribatuta egon behar dira Merkataritza Erregistroan edo dagokion erregistroan.
  • Sozietate zibilek: sozietate zibilaren eraketa-kontratua, IFZ eta sozietate zibila osatu duten pertsona guztien NANa edo horren balio bereko dokumentua.
  • Ondasun erkidegoek: ondasun-erkidegoa eratzeko kontratua eta hura osatzen duten pertsona guztien IFZ edo agiri baliokidea.
 • Legezko ordezkapenaren kasuan, legezko ordezkariaren NANa edo balio bereko agiria eta ordezkaritzaren dokumentazio-egiaztapena. Egiaztapen hori zuzenbidean bidezkoa den edozein modutan egin daiteke (notario-ahalordez, eskritura bidez...).
 • Eskatzailearen banku-kontuaren titulartasunaren frogagiria, eskatzailearen identitatearekin bat etorri behar dena. Dokumentu hauetatik edozein da balioduna: bankuaren laburpen-agiria; aurrezki-libreta; banketxeak emandako ziurtagiria edo “Titular-kontua” inprimakia, behar bezala beteta eta banketxeak zigilatuta.
 • Jarduerari atxikitako lokala errentan egonez gero, errentamendu-kontratua eta ordaindutako azken ordainagiria.
 • Fakturazioan murrizketa egon dela egiaztatzeko, honako agiri hauetakoren bat aurkeztu beharko da: Jaulkitako eta jasotako fakturen erregistro-liburua; diru-sarreren eta gastuen eguneroko liburua; salmenten eta diru-sarreren erregistro-liburua; fakturazio-murrizketa hori egiaztatzeko zuzenbidean onartutako beste edozein frogabide. Aipatutako agiriak 2019ko eta 2020ko urria, azaroa eta abenduko hilabeteetakoak izango dira.
 • Eskatzailea zerga-betebeharretan egunean dagoela esaten duen ziurtagiria, horretan eskumena duen Ogasun Sailak luzatutakoa.
 • Dirulaguntzen 2. lerroan bakarrik, inbertsioak eginez gero:
  • Gastuen eta diru-sarreren zerrenda sailkatua.
  • Egindako gastua egiaztatuko duten justifikaziozko dokumentuak (faktura edo merkataritzako trafiko juridikoan froga-balio baliokidea edo eraginkortasun administratiboa duren agiriak), betiere modu korrelatiboan ordenatuta GASTUEN ETA DIRU-SARREREN ZERRENDA horretan emandako ordena-zenbakiaren arabera.
 • Dirulaguntzaren eskaeraren xede den jarduerarako beste dirulaguntzarik eskatu edo lortu bada, beste erakunde edo instituzio batzuetan jarduera berbererako egindako dirulaguntza eskabideen zerrenda, edo, hala balegokio, jasotako dirulaguntzena, bakoitzaren zenbatekoa eta helburua zehaztuta.

 

OHARRAK: Udalak honako egiaztapen hauek egingo ditu ofizioz:

 • Entitate eskatzaileak egunean dituela Gizarte Segurantzarekiko eta Eibarko Udalarekiko betebeharrak.
 • 2021eko urtarrilaren 1ean, entitate eskatzailea EJZn alta emanda dagoela Eibarren, eta 1.500.000 eurotik beherako negozio-zifraren zenbateko garbiaren baldintza betetzen duela.
 • Ostalaritza-establezimenduen kasuan, terraza-lizentzia duen ala ez, eta zergak deialdi honetan jasotako ekonomia-jardueren gaineko zergaren talderen batean ordaintzen dituen ala ez.

 

Sail arduraduna: Eibarko udaleko Garapen Ekonomikoa, Enplegua eta Berrikuntza.

Dirulaguntzen Datu-Base Nazionalean argitaratutako informazioa: https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/560531

 

Udalak emandako dirulaguntzaren ordainketa eta justifikazioa edo zuriketa: 

Dokumentazioa, deialdian aurreikusitako moduan eta bertan adierazitako baldintzetan aurkeztea ezinbesteko baldintza izango da onuradunaren aldeko betebeharra aitortu eta dirulaguntza ordaindu ahal izateko.

Dirulaguntza ordainketa bakarrean gauzatuko da, dirulaguntza emateko ebazpena onartu ondoren.

 

Deskargatu dokumentuak
Deialdia 2021: Ezohiko dirulaguntza 1.500.000 eurotik beherako negozio-zenbateko garbia duten Eibarko autonomo eta enpresentzat, COVID-19k eragindako kalteak direla-eta  
Ikusi | Deskargatu ( PDF, 481 KB)
Titular-kontua  
Ikusi | Deskargatu ( PDF, 66 KB)
Gastuen eta diru-sarreren zerrenda (EXCEL formatua)  
Ikusi | Deskargatu ( XLSX, 13 KB)
Gastuen eta diru-sarreren zerrenda (formatu irekia)  
Ikusi | Deskargatu ( ODS, 6 KB)
Nabigazioa