Eibarko udalerrian kirol-entitateen jarduera arruntak finantzatzeko diru-laguntzak (2018)

Deskribapena: Eibarko udalerrian kirol-entitateen jarduera arruntak finantzatzeko diru laguntzen eskaera egitea.

Hartzailea: Diru-laguntzei buruzko Lege Orokorraren 13. artikuluan ezarritako debekuen pean erortzen ez badira, diru-laguntza hauek eskuratu ahal izango ditu honako baldintza hauek betetzen dituen edozein kirol-klub edo irabazi-asmorik gabeko kirol-entitate edo -elkartek:

 • Eusko Jaurlaritzaren Elkarteen eta Kirol-Entitateen Erregistroan izena emanda egotea.
 • Gipuzkoako lurraldeko kirol-federazio bati atxikiak egotea, edo, euskal federazio bati, existituko ez balitz praktikatzea edo sustatzea xedea duen modalitatearen lurraldeko federaziorik.
 • Izena emanda egotea Eibarko Kiroletarako Udal Patronatuaren Elkarteen eta Kirol-Kluben Erregistroan.
 • Eibarko Udalerrian izatea egoitza soziala, eta bere jarduera nagusia esparru horretan egitea (hirian ez dauden espazio bereziak behar dituzten modalitateetan izan ezik).

 

Eskaera egiteko epea: 2018ko ekainaren 14tik uztailaren 12ra (biak barne).

Diru-laguntzaren zenbatekoa: puntu bakoitzaren balioa honako zatiketa honen bidez kalkulatukoa da: Eibarko Udalerriko kirol-jarduerak finantzatzera zuzendutako guztizko zenbatekoa zati Klub edo kirol-entitate guztiek lortutako guztizko puntuazioa (aurreko taulan adierazitako balioespen-irizpideen arabera). Kirol-klub bakoitzaren diru-laguntzaren zenbatekoa hauxe izango da: puntuko balio hori bider klubari esleitutako puntuazioa.

Azkenean ematen den diru-laguntza “oroharreko zenbatekoa” izango da, eta entitate onuradunaren esku geratuko da diruz lagundutako jarduera gauzatzeko behar den finantzaketa-aldea.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

 • Eibarko udalerrian kirol-entitateen jarduera arruntak finantzatzeko diru-laguntzen eskaera-orria, behar bezala beteta.
 • Entitate eskatzailearen IFZren fotokopia (klub, entitate edo kirol-elkartea).
 • Legezko ordezkariaren NANaren edo horren baliokide den beste dokumentu baten fotokopia, eta Elkartearen legezko ordezkari izatearen egiaztagiria.
 • Eibarko Udalari diru-laguntza eskatzen zaion lehenengo aldia bada, edo entitatearen estatutuetan aldaketarik egin bada, entitatearen estatutuen fotokopia, eta, horrekin batera, Eusko Jaurlaritzaren Kirol-Elkarte eta -Entitateen erregistroan inskribatuta egotearen egiaztagiria.
 • Eskatzailearen banku-kontuaren titulartasuna egiaztatzen duen agiria, elkarte eskatzaileak izan behar du haren titularra. Horretarako dokumentu hauetako edozeinek balio izango du: kontuaren laburpenaren kopia, libretaren kopia, banketxeak egindako egiaztagiria, edo “Titular-kontua” izeneko orria behar bezala beteta banketxeak emandako zigiluarekin.
 • Gipuzkoako lurraldeko kirol-federazio bati atxikia egotearen egiaztagiria, edo, kirol horretako lurraldeko federaziorik egongo ez balitz, euskal federazio bati atxikia egotearen egiaztagiria.
 • Entitatearen kirol-denboraldiko jarduera arruntaren memoria, behar bezala beteta, eskuragarri dagoen ereduari jarraituz. Memorian egongo dira uneko denboraldian federazio-lizentzia indarrean izan duten kirolari eta teknikarien zerrenda, gastu eta diru-sarreren aurrekontua, ikasleen eta kirol-hastapenetako taldeen zerrenda, eta jarduera-programaren gaineko informazioa.
 • Eskatutako diru-laguntzaren zenbatekoa 3.000 euro edo gehiagokoa bada, zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharretan egunean egotearen ziurtagiriak, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak eta dagokion Ogasunak emanak.
 • Diru-laguntzaren xede den jarduerarako beste diru-laguntzarik eskatu edo lortu badira, erantzukizunpeko adierazpena eskatutako edo lortutako beste diru-laguntzei buruz.

 

Sail arduraduna: Eibarko udaleko Kultura.

Ebazpen organoa: Tokiko Gobernu Batzarra.

Ebazteko gehieneko epea: 3 hilabetekoa izango da, deialdiaren iragarkia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita.

Diru-Laguntzen Datu-Base Nazionalean argitaratutako informazioa: http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/eu/convocatoria/402097

Udalak emandako diru-laguntzaren justifikazioa edo zuriketa: Diru-laguntza bi ordainketetan banatuko da: % 90 diru-laguntza eman ondoren, eta gainerako % 10a justifikazioko kontua aurkeztu eta hura egiaztatu ondoren.

Elkarte onuradunak egun hauetara arte izango du epea justifikatzeko diru-laguntzaren xede izan den jarduera gauzatu duela eta jasotako funtsak erabili dituela:

 • Denboraldikoa egiten diren jardueren kasuan, 2018ko irailaren 28ra arte.
 • Urteka egiten diren jardueren kasuan, 2019ko urtarrilaren 30era arte.

 

Justifikatzeko modua JUSTIFIKAZIO KONTUA delakoaren bidez egingo da, eta dokumentu hauek ditu:

 • Eibarko udalerrian kirol-entitateen jarduera arruntak finantzatzeko diru-laguntzaren justifikazio-orria, behar bezala beteta.
 • Diruz lagundutako entitatearen jarduera arrunta gauzatu delako justifikazio-memoria.
 • Udalak diru-laguntza eman izanaren hedapena egin dela egiaztatzen duen dokumentazioa.
 • Emandako diru-laguntzaren zenbatekoa 3.000 eurokoa edo handiagoa bada, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak eta dagokion Ogasunak emandako ziurtagiriak egiaztatzeko egunean eta beteta dituztela zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak.
 • Kirol-entitatearen jarduera arruntari lotutako gastuak justifikatzen dituzten dokumentuak:
  • Kirol-elkartearen egoitza mantentzeko gastuak: elkartearen izenean egindako mantentze-gastuen fakturak (ura eta zaborrak, elektrizitatea, berokuntza, Internet-konexioa, telefono finkoa eta garbiketa). Lokalaren errentamendu-gastuen kasuan: elkartearen izenean egindako alokairu-kontratua eta dagozkion ordainagiriak.
  • Pertsonal-gastuak: jarduera arrunta gauzatu duten langileei dagozkien nominak eta TC1 eta TC2 dokumentuak, behar bezala balidatuta. Profesionalen kasuan, egindako zerbitzuen faktura.
  • Diruz lagundutako jarduerari lotutako bidaia- eta mantenu-gastuak:
   • Bidaiak ibilgailu partikularretan edo garraio pribatuetan eginez gero: bidaia-gastuak justifikatzeko orria, behar bezala beteta, eta horren ardura duen kirol-elkarteak sinatuta. Autopistetako bidesaria eta aparkalekua abonatzeko, egindako gastua justifikatzen duten fakturak edo tiketen fotokopiak aurkeztu behar dira.
   • Garraio publikoan egindako bidaiak: garraio publikoan egindako bidaiaren tiketa, edo, hala badagokio, faktura.
   • Mantenu-gastuak: mantenu-gastuen fakturak, Elkartearen izenean eginak. Ez da tiketik onartuko.
  • Diruz laguntzekoa den jarduera arruntari lotutako bestelako gastuak (kirolarientzako eta entrenatzaileentzako konpentsazioak, lizentziak, izen-emateak, farmazia- eta higiene-gastuak, sariak, otorduak eta ospakizunak, ostatu ematea, aseguruak, etab.): Elkartearen izenean egindako fakturak. Ez da tiketik onartuko.
 • Diru-laguntzaren xede den jarduerarako beste diru-laguntzarik eskatu edo lortu badira, erantzukizunpeko adierazpena eskatutako edo lortutako beste diru-laguntzei buruz.

Egiaztatze-dokumentazio guztia hurrenez hurren ordenatuta joango da, aurkeztutako justifikazio-memoriako (eta, hala badagokio, bidaiagastuak justifikatzeko orriko) gastuen eta diru-sarreren zerrendan esleitutako ordena-zenbakiaren arabera.

 

Deskargatu dokumentuak
Deialdia 2018: Eibarko udalerrian kirol-entitateen jarduera arruntak finantzatzeko diru-laguntzak  
Ikusi | Deskargatu ( PDF, 219 KB)
Eibarko udalerrian kirol-entitateen jarduera arruntak finantzatzeko diru-laguntzen eskaera-orria  
Ikusi | Deskargatu ( PDF, 159 KB)
Titular-kontua  
Ikusi | Deskargatu ( PDF, 64 KB)
Entitatearen kirol-denboraldiko jarduera arruntaren memoria (word formatua)  
Ikusi | Deskargatu ( DOCX, 34 KB)
Entitatearen kirol-denboraldiko jarduera arruntaren memoria (formatu irekia)  
Ikusi | Deskargatu ( ODT, 13 KB)
Erantzukizunpeko adierazpena, eskatutako edo lortutako beste diru-laguntzei buruzkoa  
Ikusi | Deskargatu ( PDF, 62 KB)
Eibarko udalerrian kirol-entitateen jarduera arruntak finantzatzeko diru-laguntzaren justifikazio-orria  
Ikusi | Deskargatu ( PDF, 142 KB)
Kirol elkarteak: justifikazio-memoria (word formatua)  
Ikusi | Deskargatu ( DOCX, 28 KB)
Kirol elkarteak: justifikazio-memoria (formatu irekia)  
Ikusi | Deskargatu ( ODT, 27 KB)
Bidaia-gastuak justifikatzeko orria (word formatua)  
Ikusi | Deskargatu ( DOCX, 18 KB)
Bidaia-gastuak justifikatzeko orria (formatu irekia)  
Ikusi | Deskargatu ( ODT, 13 KB)
Nabigazioa