Baliabide ekonomiko gutxiko langabeei eta pentsiodunei zuzendutako dirulaguntzak (2020)

Hartzailea: Dirulaguntzen Lege Orokorraren 13. artikuluan ezartzen diren debeku horietako baten ere sartuta ez dauden pertsonak eta baldintza hauek betetzen dituztenak:

 • Kotizaziopeko edo kotizaziorik gabeko pentsio bat jasotzen duen pentsioduna edo langabea izatea 2019ko abenduaren 31n.
 • Diru-sarrerak bermatzeko errenta baten titularra izatea 2019ko abenduaren 31n.
 • Eibarko udalerrian erroldatutakoa izatea, etxea bertan edukitzea eta bertan bizitzea, deialdian eskaerak egiteko ezarritako epearen hasiera-egunaren aurreko 6 hileetan gutxienez.

 

Eskaera egiteko epea: 2020ko irailaren 9tik urriaren 16ra (biak barne).

Dirulaguntzaren zenbatekoa: 200 €.

Tramitazio kanalak: 

 • Presentziala: PEGORA (Herritarren Zerbitzurako Bulegoa) Untzaga plaza 1. Beheko solairua. Eskaerak PEGORAn aurkeztu beharko dira, aurrez hitzordua eskatuta. 2019an dirulaguntza hauen onuradun izan ziren pertsonek Gizarte Zerbitzuen gutun bat jasoko dute, aurkeztu beharreko dokumentazioarekin eta eskaera egitera PEGORAra joan behar duten ordu eta egunarekin. Dirulaguntza eskatu nahi duten gainerako pertsonek 2020ko irailaren 9tik aurrera eskatu beharko dute hitzordua PEGORAn.

 

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

 • Baliabide ekonomiko gutxiko langabeei eta pentsiodunei zuzendutako diru-laguntzak eskatzeko orria behar bezala beteta.
 • Eskatzailearen NANaren edo horren balio bereko beste dokumenturen baten fotokopia.
 • Legezko ordezkapenaren kasuan, legezko ordezkariaren NANaren edo horren balio bereko beste dokumenturen baten fotokopia eta ordezkapena dokumentu bidez egiaztatua. Egiaztapen hori, zuzenbidean baliozkotzat har daitekeen edozein bitartekoren bidez egin daiteke (notario-ahalordeak, eskriturak…).
 • Banku-kontuaren titularitatearen frogagiria, eskaera egin duen pertsonaren identitatearekin (DBE-ren titularra) bat etorri behar dena. Ondoko dokumentu hauetatik edozein da balioduna: Laburpen bankarioaren fotokopia; aurrezki-libretaren fotokopia; banketxeak luzatutako ziurtagiria edo "Titular-kontua” izeneko orria behar bezala beteta banketxeak emandako zigiluarekin.
 • Dirulaguntzaren eskaeraren xede den jarduerarako beste diru-laguntzarik eskatu edo lortu bada, beste erakunde edo instituzio batzuetan jarduera berbererako egindako dirulaguntza eskabideen zerrenda, edo, hala balegoke, jasotako dirulaguntzena, bakoitzaren zenbatekoa eta helburua zehaztuta; horrela, ez da bikoiztasunik gertatuko dirulaguntzak ematean eta baliabideen esleipena modurik egokienean izatea ahalbidetuko da.

 

Eskaera egiten duen pertsonak ez ditu ondorengo dokumentuak aurkeztu beharrik izango, Eibarko udalari baimena ematen badio agiri horiek eskuratzeko. Horretarako “BALIABIDE EKONOMIKO GUTXIKO LANGABEEI ETA PENTSIODUNEI ZUZENDUTAKO DIRULAGUNTZAK: DOKUMENTUAK ESKURATZEKO BAIMENA” orria behar bezala beteta aurkeztu beharko du.

 • LANBIDEk luzatutako egiaztagiria, 2019ko abenduaren 31n Diru sarrerak Bermatzeko Errenta baten titularra dela esaten.
 • 2019ko abenduaren 31n langabezian egonez gero, LANBIDEk luzatutako egiaztagiria, hori horrela dela esaten.
 • 2019ko abenduaren 31n pentsioduna izanez gero, Gizarte Segurantzak luzatutako egiaztagiria, hori horrela dela esaten.
 • 2019ko abenduaren 31n kotizatu gabekoen pentsioa jasotzen egonez gero, Gipuzkoako Foru Aldundiak luzatutako egiaztagiria, hori horrela dela esaten.

 

Sail arduraduna: Eibarko udaleko Gizartekintza.

Ebazpen organoa: Eibarko udaleko Alkatea.

Ebazteko gehieneko epea: eskaera egiten den egunetik zenbatuta, sei hilabetekoa izango da.

Dirulaguntzen Datu-Base Nazionalean argitaratutako informazioa: https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/516285

Udalak emandako dirulaguntzaren justifikazioa edo zuriketa: Dirulaguntza hauek hartzailearen egoera jakin bat aintzat hartuta ematen dira, beraz, dirulaguntza eman aurretik –zuzenbidean onargarria den edozein frogabide erabiliz- hartzailea egoera horretan aurkitzen dela frogatu beharko da, besterik gabe, eta ez da bestelako justifikaziorik eskatuko; hala ere, egoera hori egiaztatzeko kontrolak ezar daitezke.

Dirulaguntzaren ordainketa, eskumena duen organoak dirulaguntza emateko proposamena onartu ondoren egingo da.

Oharra: Dirulaguntza hau jasotzea bateraezina da “COVID-19 KRISIAREN ONDORIOZ LANGABEEI ETA EGOERA AHULEAN DAUDEN KOLEKTIBOEI EZOHIKO DIRULAGUNTZAK EMATEKO” deialdiarekin. Deialdi hori ere Eibarko Udalak izapidetu du. 

 

Deskargatu dokumentuak
Deialdia 2020: baliabide ekonomiko gutxiko langabeei eta pentsiodunei zuzendutako dirulaguntzak  
Ikusi | Deskargatu ( PDF, 169 KB)
Baliabide ekonomiko gutxiko langabeei eta pentsiodunei zuzendutako dirulaguntzak eskatzeko orria  
Ikusi | Deskargatu ( PDF, 156 KB)
Titular-kontua  
Ikusi | Deskargatu ( PDF, 66 KB)
Dokumentuak eskuratzeko baimena  
Ikusi | Deskargatu ( PDF, 75 KB)
Nabigazioa