Xehetasunezko azterketaren hasierako onarpenaematea San Andres kaleko 4, 5 eta 6 zenbakiei.

Tokiko Gobernu Batza rrak 2019ko apirilaren 5ean egindako bilkuran, Xehetasunezko azterketaren hasierako onarpena ematea San Andres kaleko 4, 5 eta 6 zenbakiei. hasierako onespena eman zion txosten teknikoan jasotako baldin tzekin.Euskal Autonomia Erkidegoko lurzoruari eta hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 98. artikuluak esan-dakoaren arabera, jendaurrean uzten da, horren ondorioz, honako iragarki hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta ondorengo hogei egunetan espedientea aztertu eta bidezkoak liratekeen alegazioak egin daitezen.