Drogamenpekotasun arazoak izan eta herritik kanpoko zentroetan tratamendua jasotzen duten pertsonei zuzendutako diru-laguntzak

Deskribapena: Drogamenpekotasun arazoak izan eta herritik kanpoko zentroetan tratamendua jasotzen duten pertsonei zuzendutako diru-laguntzen eskaera egitea.

Hartzailea: diru-laguntza hauek jaso ditzaketen pertsonak honako baldintza hauek betetzen dituztenak izango dira, beti ere DLOren 13. artikuluko debekuren baten eraginpean ez badaude: 

 • Eskaera egiteko unean 18 urte beteta izatea.
 • Eibarren, gutxienez, eskaera egiten den eguna baino sei hilabete lehenago erroldatuta egotea.
 • EHAEko zentro publiko edo itunpeko zentro baten drogamenpekotasun arazoengatik tratamendu bat egiten egotea.

 

Eskaera egiteko epea: 2018ko urriaren 15etik azaroaren 9ra (egun hori barne).

Diru-laguntzaren zenbatekoa: Joan-etorrietarako ezartzen diren zenbatekoak hauek dira: 10 euro (joan eta etorri) bakarrik joanda eta 20 euro lagunduta tratamendu zentroak eskatzen badu.  

Eman daitekeen gehieneko zenbatekoa 1200 eurokoa izango da urteko eta onuradun bakoitzeko; joan-etorriak lagunarekin eginez gero, urtean 1800 euroko diru-laguntza emango da.

Diru-laguntzaren ordainketa: Diru-laguntzari dagozkion ordainketak hilea amaitu ondoren egingo dira, aurretik hilean zehar edo aurreko hilabeteetan egin diren joan-etorriak justifikatuta. 

Diru-laguntza ez zaio sekula ordainduko onuradunari berari; diru-laguntzaren eskaera egiten duenean orri honetan eman behar du ordainketa aginduan joango den pertsonaren izena.

Diru-laguntzaren zenbatekoa, normalean, laguntza emateko erabakia hartu eta hurrengo urteko urtarrilean likidatuko da. Likidazioa aurretik egiteko arrazoiak edo motiboak hauek dira:

 • Tratamenduan baja ematea edo bertan behera uztea.
 • Onuraduna hiltzea.

  

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

 • Drogamenpekotasun arazoak izan eta herritik kanpoko zentroetan tratamendua jasotzen duten pertsonei zuzendutako diru-laguntzak eskatzeko orria behar bezala beteta.
 • Eskatzailearen NAN, AIZ, pasaportearen edo horren baliokide den agiri baten fotokopia.
 • Diru-laguntza jasotzeko baimendu den pertsonaren NAN, AIZ, pasaportearen edo horren baliokide den agiri baten fotokopia.
 • Legezko ordezkapenaren kasuan, ordezkariaren NANa edo horren balio bereko beste dokumenturen bat eta ordezkapena dokumentu bidez egiaztatua. Egiaztapen hori, zuzenbidean baliozkotzat har daitekeen edozein bitartekoren bidez egin daiteke (notario-ahalordeak, eskriturak…).
 • Frogagiria, diru-laguntzaren diru sarrera egingo den banku-kontuaren titularitatearena; diru-laguntzaren eskatzaileak baimendu duen pertsonaren nortasunarekin bat etorri behar dena. Ondoko dokumentu hauetatik edozein da balioduna: kontu-laburpenaren fotokopia; aurrezki-libretaren fotokopia; banketxeak luzatutako ziurtagiria edo "Titular-kontua” izeneko orria behar bezala beteta banketxeak emandako zigiluarekin..
 • Tratamendu zentroaren dokumentua edo ziurtagiria; agiri horretan, tratamendua noiz hasi zen eta joateko laguntzailerik behar duen jasoko da.
 • Beste erakunde edo instituzio batzuetan jarduera berbererako egindako diru-laguntza eskabideen zerrenda, edo, hala balegoke, jasotako diru-laguntzena, bakoitzaren zenbatekoa eta helburua zehaztuta.

 

Tramitazio kanalak:

 

Sail arduraduna: Eibarko udaleko Gizartekintza.

Ebazpen organoa: Tokiko Gobernu Batzarra.

Ebazteko gehieneko epea: eskaera egiten den egunetik zenbatuta, sei hilabetekoa izango da. 

Diru-Laguntzen Datu-Base Nazionalean argitaratutako informazioa: http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/eu/convocatoria/418408

Udalak emandako diru-laguntzaren justifikazioa edo zuriketa: Diru-laguntza ordaintzeko, tratamendua jaso den zentroko egiaztagiria aurkeztu behar da aldez aurretik. Egiaztagirian hauek jaso beharko dira: egindako joan-etorriak, zein egunetan joan den eta norbaitek lagundu dion.

 

Deskargatu dokumentuak
Deialdia 2018: Drogamenpekotasun arazoak izan eta herritik kanpoko zentroetan tratamendua jasotzen duten pertsonei zuzendutako diru-laguntzak  
Ikusi | Deskargatu ( PDF, 159 KB)
Drogamenpekotasun arazoak izan eta herritik kanpoko zentroetan tratamendua jasotzen duten pertsonei zuzendutako diru-laguntzak eskatzeko orria  
Ikusi | Deskargatu ( PDF, 166 KB)
Titularra - kontua  
Ikusi | Deskargatu ( PDF, 63 KB)
Nabigazioa