Araudiak eta legeak

 • Euskadiko Museoen 7/2006 legea, abenduaren 1ekoa.
 • 2/2004 Legea, otsailaren 25ekoa, Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzkoa.
 • 7/1990 Legea, uztailaren 3koa, Euskal Kultur Ondareari Buruzkoa.
 • 132/2011 DEKRETUA, ekainaren 21ekoa, Euskadiko Museo eta Bildumen Erregistroaren antolamenduari eta funtzionamenduari buruzko araudia onartu eta museo edo bilduma bat «Euskadiko Museoa» edo «Euskadiko Bilduma» dela onartzeko aitorpena arautzen duena.
 • 10/1982 Legea, azaroaren 24koa, Euskararen erabilera normalizatzeko oinarrizkoa.
 • 3/2007 Lege Organikoa, martxoaren 22koa, Emakumeen eta gizonen berdintasun eragingarrirakoa.
 • 11/2007 Legea, ekainaren 22koa, Herritarrek zerbitzu publikoetan sarbide elektronikoa izateari buruzkoa.
 • 16/1985 Legea, ekainaren 25ekoa (ekainaren 29ko BOE), Espainiako ondare historikoari buruzkoa.
 • 111/1986 Errege Dekretua, urtarrilaren 10ekoa (urtarrilaren 28ko BOE), Espainiako Ondare Historikoari buruzko ekainaren 25eko 16/1985 Legea zati batean garatzen duena. Urtarrilaren 21eko 64/1994 Errege Dekretuak aldatu zuen (martxoaren 2ko BOE).
 • 1995eko urriaren 9ko Agindua (urriaren 25eko BOE), kultura arloko boluntariotza arautzen duena.
 • 976/2011 Errege Dekretua, uztailaren 8koa, urtarrilaren 29ko 137/1993 Errege Dekretuak onartutako armen araudia aldatzen duena.
 • Eibarko Udalaren Udal ordenantza, Armagintza Museoa sortzea onartzen duena. 2006ko Urriak 30.
 • Udal ordenantza Museoko espazioak erabiltzeagatiko tasak dituzten zerbitzuen eta jardueren tarifak ezartzen dituena.