Informazio ekonomiko-finantzarioa

Aurrekontuak

2024-05-15T12:22:24

2012-2024 urte bitarteko udal aurrekontuak zure esku.

Eibarko Udalaren ratio ekonomiko-finantzarioen zerrenda

2024-04-19T13:13:22

Argitaratu diren ratio ekonomiko-finantzarioen zerrenda honako hauxe da: - Udal gastuaren bilakaera, biztanleko. - Sarrera fiskalen bilakaera, biztanleko. - Inbertsioaren bilakaera, biztanleko. - Superabitaren / defizitaren bilakaera, biztanleko. - Autonomia fiskalaren bilakaera. - Kobratzeko bataz besteko epearen bilakaera. - Ordaintzeko bataz besteko epearen bilakaera. - Azpiegituretan egindako inbertsioaren bilakaera, biztanleko. - Hirigintzatik datozen sarreren bilakaera, sarreren aurrekontu guztiaren aldean. - Hirigintzatik datozen gastuen bilakaera, gastuen aurrekontu guztiaren aldean.

Udal zorra

2024-04-19T13:09:53

Udalaren zor publiko finkatuaren zenbatekoa eta aurreko ekitaldiekin erkatuta izandako bilakaera argitaratu da. Udal zorra guztira, udal zorraren bilakaera eta hartzekodun nagusiak.

Finantza-tutoretzaren adierazleak

2023-01-12T12:31:36

Gastuen adierazleak, sarreren adierazleak eta interes orokorreko beste adierazle batzuk argitaratu dira: - Finantza-tutoretzaren adierazlean: aurrezki gordina; aurrezki garbia; zorpetze-muga, zor bizia. -Gastuen adierazleak: gastuak egitea; ordainketak egitea; biztanle bakoitzeko gastua; biztanleko inbertsio garbiak, guztira; inbertsio-maila, guztira. -Sarreren adierazleak: sarrerak gauzatzea; kobraketak egitea; presio fiskala; autonomia. -Beste adierazle batzuk: berehalako likidezia; epe motzerako kaudimena.

Kontuak ikuskatzeko eta/edo fiskalizatzeko txostenak (kanpo-kontroleko organoak), bai eta Udalarenak ere

2023-01-12T11:15:36

Kontuak ikuskatzeko eta/edo fiskalizatzeko txostenak.

Urteko kontuen kanpo-txostenak (Mendeko erakunde autonomoak)

2023-01-12T09:20:26

Legeria zerga-arloan eta gizarte segurantzarekiko betebeharretan, langileen kontratazioan eta kudeaketan, administrazio-kontratazioan eta dirulaguntzak ematean bete izana aztertzeko txostenak.

Urteko kontuak

2023-01-12T08:47:55

Diruzaintza gerakina eta aurrekontu emaitza argitaratu dira.

Eibarko Udal Kirol Patronatuaren zerbitzuen kostea

2023-01-10T13:51:10

Kontu ikuskapen operatiboko txostenak.

Urteko kontuen auditoriaren kanpo-txostenak

2023-01-10T13:35:47

2015-2021 urte bitarteko txostenak.

Aurrekontuen egonkortasunari buruz egindako txostenak

2022-12-19T11:42:22

2016-2021 urteen bitarteko txostenak zure esku.

EAEko Udal Entitateen Kontuak (2017)

2021-01-08T15:02:07

2017 urteko txostena.

Udalaren Osoko Bilkurak onetsitako aurrekontuko aldaketak

2020-01-09T10:07:06

Aurrekontuko aldaketa guztiak atal bakarrean dituzu eskuragarri.

Nora doaz nire zergak?: udal aurrekontuak erakusteko webgunea

2018-01-28T21:04:37

Eibarko Udalak webgune berri bat sortu du erakundearen aurrekontuak ikusteko modu interaktibo, ulergarri eta gardenean. Hala, Eibar da Gipuzkoako lehen udala ekimena abian jartzen, eta bigarrena Bilboren atzetik Euskadi osoan.

2016ko kontratazio-adierazleak

2017-04-25T14:14:23

Eibarko Udalaren 2016ko kontratazio-adierazleak argitaratu dira: