Informazio ekonomiko-finantzarioa

Urteko kontuen auditoriaren kanpo-txostenak

2018-08-03T12:30:57

2015 eta 2016 urteetako txostenak.

Udalaren Osoko Bilkurak onetsitako aurrekontuko aldaketak

2018-07-09T12:17:16

Aurrekontuko aldaketa guztiak atal bakarrean dituzu eskuragarri.

Urteko kontuak

2018-06-22T12:44:36

Diruzaintza gerakina eta aurrekontu emaitza argitaratu dira.

Aurrekontuen egonkortasunari buruz egindako txostenak

2018-06-20T12:07:14

2016 eta 2017. urteetako txostenak zure esku.

Aurrekontuak

2018-04-09T07:37:09

2012-2018 urte bitarteko udal aurrekontuak zure esku.

Finantza-tutoretzaren adierazleak

2018-03-02T13:38:10

Gastuen adierazleak, sarreren adierazleak eta interes orokorreko beste adierazle batzuk argitaratu dira: - Finantza-tutoretzaren adierazlean: aurrezki gordina; aurrezki garbia; zorpetze-muga, zor bizia. -Gastuen adierazleak: gastuak egitea; ordainketak egitea; biztanle bakoitzeko gastua; biztanleko inbertsio garbiak, guztira; inbertsio-maila, guztira. -Sarreren adierazleak: sarrerak gauzatzea; kobraketak egitea; presio fiskala; autonomia. -Beste adierazle batzuk: berehalako likidezia; epe motzerako kaudimena;

Eibarko Udalaren ratio ekonomiko-finantzarioen zerrenda

2018-02-26T18:07:44

Argitaratu diren ratio ekonomiko-finantzarioen zerrenda honako hauxe da: - Udal gastuaren bilakaera, biztanleko. - Sarrera fiskalen bilakaera, biztanleko. - Inbertsioaren bilakaera, biztanleko. - Superabitaren / defizitaren bilakaera, biztanleko. - Autonomia fiskalaren bilakaera. - Kobratzeko bataz besteko epearen bilakaera. - Ordaintzeko bataz besteko epearen bilakaera. - Azpiegituretan egindako inbertsioaren bilakaera, biztanleko. - Hirigintzatik datozen sarreren bilakaera, sarreren aurrekontu guztiaren aldean. - Hirigintzatik datozen gastuen bilakaera, gastuen aurrekontu guztiaren aldean.

Udal zorra

2018-02-26T16:52:53

Udalaren zor publiko finkatuaren zenbatekoa eta aurreko ekitaldiekin erkatuta izandako bilakaera argitaratu da. Udal zorra guztira, udal zorraren bilakaera eta hartzekodun nagusiak.

Nora doaz nire zergak?: udal aurrekontuak erakusteko webgunea

2018-01-28T20:04:37

Eibarko Udalak webgune berri bat sortu du erakundearen aurrekontuak ikusteko modu interaktibo, ulergarri eta gardenean. Hala, Eibar da Gipuzkoako lehen udala ekimena abian jartzen, eta bigarrena Bilboren atzetik Euskadi osoan.

2016ko kontratazio-adierazleak

2017-04-25T12:14:23

Eibarko Udalaren 2016ko kontratazio-adierazleak argitaratu dira: