Araudiak eta legeak

  • 2/2016 legea, apirilaren 7koa. LILE, 17 artikulua, 36 parrafoa
  • 170/1985 Dekretua, ekainaren 25ekoa, Neska-mutikoen eta gazteen kanpamentuen, kolonia irekien, lan-kanpaketen eta ibilaldietako kanpaketen jaurpidea araupetuz
  • GAZTEMATIKA. Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Gipuzkoako herriek sortutako markoa. 12/2019 Foru Dekretua, apirilaren 16koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Haur eta Gazteen Sustapenerako Erakundearteko Sarea sortzeari buruzkoa
  • 86/1997 Dekretua, apirilaren 15ekoa, EAEko Administrazio Publikoetan Euskararen Erabilera arautzeari buruzkoa
  • 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena (EAO.236. zk. 2015eko urriaren 2koa)
  • 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa
  • 3/2007 Lege Organikoa, martxoaren 22koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasun Eragingarrirakoa
  • 3/2012 Legea, otsailaren 16koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legea eta Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundea sortzeko Legea aldatzeko dena
  • 15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa, izaera pertsonaleko datuak babesten dituena
  • 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa