Edukira salto egin | Salto egin nabigazioara

Txonta auzoan birgaitze eraginkorraren xedeko etxebizitzen edo lokalen jabe diren pertsona fisikoei zuzendutako diru-laguntza osagarriak

Deskribapena: Eibarko Txonta auzoan birgaitze eraginkorraren xedeko etxebizitza edo lokal hauen jabe diren pertsona fisikoei zuzendutako diru-laguntza osagarrien eskaera egitea: Txonta kaleko 02, 03, 05, 15, 17, 25, 27, 29, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 eta 52 zenbakiak.

Hartzailea: Baldintza hauek betetzen dituzten pertsona fisikoak izan daitezke diru-laguntza hauen onuradun:

 • Adinez nagusi izatea.
 • Txonta auzoan birgaitze eraginkorraren xede den eraikin bateko etxebizitza baten edo lokal baten jabe izatea, deialdi-oinarrietako 2. atalean adierazitako atari edo pegora zenbaki horietako batekoa, alegia.
 • Higiezin horren titulartasunean urtebetetik gora izatea.
 • 38/2003 Diru-laguntzen Lege Orokorraren 13. artikuluak eta gaiaren inguruko araudiak ezarritako debekuren batean sartuta ez egotea.
 • Bizikidetza-unitateak urtean 21.100 euro edo hortik beherako diru-sarrera haztatuak izatea. Diru-sarreren haztapena oinarri hauetan adierazitakoari jarraituz egingo da.

Diru-sarrerak konputatzeko, bizikidetza-unitatetzat jotzen da etxe berean bizi diren edo biziko diren bi pertsonak edo gehiagok osatzen dutena. Pertsona horiek era hauetan elkartuak egon daitezke: ezkontzaren bidez edo ezkontzaren antzeko harreman iraunkorraren bidez, adopzioz edo odolkidetasunez (hirugarren gradua arte), edo kidetasunez (bigarren gradua arte).

Diru-sarrerak zehazteko, bizikidetza-unitateko kide guztien baliabideak kontuan hartuko dira, bai etekinak bai ondarea, Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuaren III. Kapituluaren 2. Sekzioaren 14. artikuluan adierazten den legez. 

 • Etxebizitzen jabeen kasuan, diru-laguntzaren xede den etxebizitzan gutxienez 2017ko azaroaren 1etik erroldatuta egotea.
 • Lokalen titularren kasuan, lokala norbere konturako jarduerari atxikia egotea.

 

Eskaera egiteko epea: 2018ko abuztuaren 9tik 2020ko urriaren 30era (egun hori barne).

Diru-laguntzaren zenbatekoa: Diru-laguntzak, xede bereko beste diru-laguntza batzuek jasotzen ez duten birgaitzearen kostu-zatiaren % 100era helduko dira, bai teknikarien lan-sarietan bai obraren kostuan.

Aplikatuko den portzentaje zehatza diru-sarrera haztatuen eta bizikidetza-unitateko kide kopuruen araberakoa izango da; kontsultatu taula oinarri-deialdiaren 8. atalean:

Diru-laguntzaren zenbatekoa kalkulatzeko, kontuan hartuko da, batetik, eskatzaileak ordaindu behar duen birgaitze-kostua, egozgarria haren jabetzako etxebizitzari dagokion partaidetza-kuotari. Barruan sartuko dira bai teknikarien lan-sariak bai obraren kostuak, BEZa barne. Bestalde, kontuan hartuko dira obren kostua ordaintzeko eman diren edo eman daitezkeen diru-laguntza guztiak, bereziki oinarri-deialdiaren 8. b) atalean zerrendatuak.

Baldin eta eskatzaileak etxebizitzaren edo lokalaren titularkide badira, aplikatu zaien diru-laguntzaren zenbatekoa haien titularkidetasun-portzentajearen proportzionala izango da.

Diru-laguntzaren ordainketa: Diru-laguntzen ordainketa —eskatzaileak aldez aurretik baimenduta— zuzenean egingo zaio bere etxebizitza parte den birgaitzearen xede den eraikineko Jabekideen Komunitateari, honako prozedura honi jarraituta:

1.- Lehenengo ordainketa, diru-laguntzaren zenbatekoaren % 15, honako dokumentu hau aurkeztu ondoren ordainduko daTxonta auzoan birgaitze eraginkorraren xedeko etxebizitzen edo lokalen jabe diren pertsona fisikoei zuzendutako diru-laguntza osagarriak: ordaintzeko eskaera. Horrekin batera ondoko dokumentu hauek ekarri behar dira:

 • Obrak egiteko ardura duen edo duten enpresarekin egindako kontratuaren edo kontratuen fotokopia, diru-laguntzaren xede diren obra guztiak egingo direla bermatzen dutenak.
 • Obra-hasieraren Aktaren kopia, Jabekideen Erkidegoko edo komunitateko lehendakariak, enpresa eraikitzailearen ordezkariak eta obraren zuzendaritza teknikoak edo fakultatiboak sinatutakoa.
 • Jabetza Erregistroko inskripzioaren frogagiria, higiezinari dagokion jabariaren mugatze-xedatzailearen erregistro-idazpenarena.  

 

2.- Bigarren ordainketa, diru-laguntzaren zenbatekoaren % 40, honako dokumentu hau aurkeztu ondoren ordainduko da: Txonta auzoan birgaitze eraginkorraren xedeko etxebizitzen edo lokalen jabe diren pertsona fisikoei zuzendutako diru-laguntza osagarriak: ordaintzeko eskaera. Horrekin batera ondoko dokumentu hauek ekarri behar dira:

 • Fakturen kopia, obraren exekuzioaren zenbatekoa % 50ean gutxienez beteko dutenak.
 • Obraren zuzendaritzak egindako obra-ziurtagiria.

 

Gainerako zenbatekoa ordaintzeko, aldez aurretik justifikazio-kontua egiaztatu eta onartu behar da, Udalak emandako diru-laguntzaren justifikazioa edo zuriketa atalean adierazten den legez. 

Inolaz ere ez da ordainduko justifikatutako zenbatekotik gorako zenbatekorik, betiere faseka.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

 

 • Jabetza Erregistroaren indizeen zerbitzuak emandako ziurtagiria, egiaztatzen duena bizikidetza-unitateko kide bakoitzaren izenean inskribatutako higiezinak.
 • Entitate finantzarioen ziurtagiria, izan ditzakeen kontuei, tituluei, baloreei, eskubideei eta gordailuei buruzkoa, azken urteko batezbesteko saldoa adierazita.
 • Zirkulazio-baimena eta bizikidetza-unitateko kide guztiek jabetzan dituzten ibilgailuen azterketa teknikoaren txartela.

 

Ez da beharrezkoa izango Udalaren eskuetan dagoen dokumentazioa berriro aurkeztea, aurretik beste administrazio-espediente batzuetarako aurkeztu izan bada.

 

Tramitazio kanalak:

 • Presentzialki: Txontako auzo bulegoan.
 • Elektronikoki: behean dagoen loturan sakatu.

 

Sail arduraduna: Eibarko udaleko Hirigintza.

Ebazpen organoa: Tokiko Gobernu Batzarra.

Ebazteko gehieneko epea: 4 hilabetekoa izango da eskaera egiten den egunetik zenbatuta.

Diru-Laguntzen Datu-Base Nazionalean argitaratutako informazioa: http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/eu/convocatoria/409799

Udalak emandako diru-laguntzaren justifikazioa edo zuriketa: Onuradunak hile biko epea du, diru-laguntza emateko helburua bete duela justifikatzeko eta jasotako dirua zertan erabili duen justifikatzeko, eraikinaren birgaitze-obren amaieratik zenbatuta, eta inondik inora ere ezingo du gainditu 2020ko azaroaren 30a.

Justifikatzeko modua justifikazio-kontu bidezko egingo da. Agiri hauek ekarri behar dira:

 • Honako orri hau behar bezala beteta: Txonta auzoan birgaitze eraginkorraren xedeko etxebizitzen edo lokalen jabe diren pertsona fisikoei zuzendutako diru-laguntza osagarriak: justifikazioa.
 • Obra-amairako ziurtagiria, obraren zuzendaritza teknikoak izenpetutakoa.
 • Obra-exekuzioaren fakturen kopia, aurretik aurkeztu ez direnak.
 • Erkidegoko edo Komunitateko lehendakari kargua duen pertsonak, edo, hala bada kasua, komunitateko idazkaritza edo administrazioa ordezkatzen duenak emandako agiria; bertan jasoko da diru-laguntzaren onuradunak egindako ordainketen zenbatekoa, eta birgaitze-obra osoagatik azkenean ordaintzea dagokion kopurua.
 • Beste erakunde batzuen aurrean diru-laguntzak eskatu badira, Erkidegoko edo Komunitateko presidenteak edo, hala bada kasua, komunitateko Idazkariak edo Administratzaileak emandako agiria, non hauxe ziurtatuko den: beste erakunde batzuei egindako diru-laguntza eskaeren zerrenda, edo, hala bada, jaso diren laguntzena, bakoitzaren zenbatekoa eta helburua zehaztuta.

 

Justifikazioa elektronikoki aurkeztu nahi baduzu ondorengo tramitea erabili.

Deskargatu dokumentuak
Deialdi-oinarrien zuzenketa  
Ikusi | Deskargatu ( PDF, 236 KB)
Oinarriak-deialdia zuzenduta:Txonta auzoan birgaitze eraginkorraren xedeko etxebizitzen edo lokalen jabe diren pertsona fisikoei zuzendutako diru-laguntza osagarriak  
Ikusi | Deskargatu ( PDF, 619 KB)
Txonta auzoan birgaitze eraginkorraren xedeko etxebizitzen edo lokalen jabe diren pertsona fisikoei zuzendutako diru-laguntza osagarriak eskatzeko orria  
Ikusi | Deskargatu ( PDF, 204 KB)
Diru-laguntza ordaintzeko baimena birgaitu beharreko etxebizitzako edo lokaleko eraikinaren jabekide-erkidegoari  
Ikusi | Deskargatu ( PDF, 62 KB)
Titularra-kontua  
Ikusi | Deskargatu ( PDF, 71 KB)
Akordioa: obrak egiteko eman den baietza eta eskatzaileak ordaindu behar duen kopurua  
Ikusi | Deskargatu ( PDF, 60 KB)
Diru-laguntza ordaintzeko eskaera  
Ikusi | Deskargatu ( PDF, 143 KB)
Txonta auzoan birgaitze eraginkorraren xedeko etxebizitzen edo lokalen jabe diren pertsona fisikoei zuzendutako diru-laguntza osagarriak: justifikazioa  
Ikusi | Deskargatu ( PDF, 149 KB)
Nabigazioa