Gazteen aisialdirako lokalak legeztatzeko diru-laguntzak (2018)

Deskribapena: Gazteen aisialdirako lokalak legeztatzeko diru-laguntzen eskaera egitea.

Hartzailea: Gazteen aisialdirako lokalak arautzeko Udal Ordenantzaren 5. artikuluan ezarritakoaren arabera, diru-laguntzak jaso ahal izango dituzte lokaletako arduradun eta bertako jardunaren titular diren pertsonek, fisiko zein juridikoek, hala direla adierazi badute aurrez aurkeztutako komunikazioan eta diru-laguntzei buruzko lege orokorraren 13.2 artikuluan ezarritako debekurik ez badute. Honez gain, ondorengo baldintzak bete behar dira: 

Eraikinaren betebeharrak: 

 • Eraikinaren betebeharrak Ordenantza honen arabera arautuko dira: Gazteen Aisialdirako Lokalak Arautzeko Udal Ordenantzaren I eranskina, 2013ko azaroaren 4ko Buletinean argitaratutakoa. Bertan adierazten dira lokalen ezaugarriak eta baldintzak.
 • Diru-laguntzak jaso ahal izateko, lokalak erabat bete beharko ditu esandako eranskinean jasotakoak eta lokal hori Eibarko udalerrian egon behar da kokatuta.

 

Jardueraren betebeharrak: 

 • Diru-laguntzak 2018an legeztatutako gazteen aisialdirako lokalen jardunetara bideratuko dira, eta aurkeztu beharreko dokumentazioa ordaintzekoak dira, gazteen aisialdirako lokalak arautzen dituen ordenantzako 5. artikuluak eskatzen duen komunikazioarekin batera ekarri behar den dokumentazioa ordaintzeko, alegia.

 

Eskaera egiteko epea: 2018ko urriaren 29tik azaroaren 29ra (egun hori barne).

Diru-laguntzaren zenbatekoa: Diru-laguntzen zenbatekoa legeztatzeko behar den dokumentazioa idaztetik sortutako gastuen % 100a ordaintzeko erabiliko da. Laguntzaren zenbatekoa ez da izango 800 eurotik gorakoa.

Diru-laguntzaren ordainketa: 

 • Diru-laguntza lokala legeztatu ondoren ematen bada, jarduera legeztatuta dagoenez, diru-laguntzaren  eskaera aztertu eta baldintza guztiak bete egin direla ikusten bada, diru-laguntza ematea eta ordaintzea administrazio-ekintza bakarrean erabakiko da.
 • Diru-laguntza lokala legeztatu baino lehen ematen bada, diru-laguntzaren ordainketa, emandako diru-laguntzaren justifikazioa aurkeztu eta aztertu eta udal zerbitzu teknikoek ikuskapen-lana egin ondoren egingo da, zerbitzu teknikoek Ordenantza arau-emailea bete egiten dela egiaztatzen badute.

 

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

 • Gazteen aisialdirako lokalak legeztatzeko diru-laguntzen eskaera orria behar bezala beteta.
 • Eskatzailearen (jadueraren titularra) NAN, IFZaren edo horren balio bereko beste dokumenturen baten fotokopia.
 • Frogagiria, eskatzaileak duen banku-kontuaren titularitatearena; eskaera egin duen pertsonaren identitatearekin bat etorri behar dena (ondoko dokumentu hauetatik edozein da balioduna: Laburpen bankarioaren fotokopia; aurrezki-libretaren fotokopia edo aldakia; banketxeak luzatutako ziurtagiria edo "Titular-kontua” izeneko orria behar bezala beteta banketxeak emandako zigiluarekin.
 • Lokalari kanpotik eta barrutik ateratako argazkiak.
 • Lokala oraindik legeztatu gabe dagoenean, ingurumen txostena eta legeztatzeko beharrezkoak diren ziurtagiria egiteak duen aurrekontua.
 • Lokala jadanik legeztatua dagoenean, legeztatze Proiektua egiteagatik eta ziurtatzeagatik ordaindutako fakturak.
 • Beste erakunde batzuen aurrean diru-laguntzak eskatu badira, erakunde, instituzio… horien aurrean egindako diru-laguntza eskaeren zerrenda, edo, hala balegoke, jaso diren laguntzena, bakoitzaren zenbatekoa eta helburua zehaztuta.

 

Beste administrazio-espediente batzuetarako ekarri eta udalaren eskuetan dauden dokumentuak ez dira berriro aurkeztu behar.

 

Tramitazio kanalak:

 

Sail arduraduna: Eibarko udaleko Hirigintza.

Ebazpen organoa: Tokiko Gobernu Batzarra.

Ebazteko gehieneko epea: eskaera egiten den egunetik zenbatuta, 2 hilabetekoa izango da.

Diru-Laguntzen Datu-Base Nazionalean argitaratutako informazioa: http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/eu/convocatoria/420282

Udalak emandako diru-laguntzaren justifikazioa edo zuriketa:

 • Diru-laguntza lokala legeztatu ondoren ematen bada, eginda dagoen jarduera bati ematen zaion diru-laguntza bat izango litzateke; beraz, kasu horretan, diru-laguntzaren eskaeran eskatutako dokumentazioa aurkeztu duen unetik bertatik, justifikatuta geratzen da onuradunak helburua bete duela.
 • Diru-laguntza lokala legeztatu baino lehen ematen bada, onuradunek, gehienean ere, hile biko epea dute diru-laguntzaren jakinarazpena bidaltzen zaienetik ondoko agiri hauek aurkezteko:
  • Lokalaren jarduera legeztatzeko aurretiazko komunikazioa aurkeztea, jardueraren ingurumen- eta deskripzio-memoriarekin batera, eta jarduera garatzeko ezarritako neurriak.
  • Aurkeztu beharreko dokumentuak hauexek dira:

 

Deskargatu dokumentuak
Deialdia 2018: Gazteen aisialdirako lokalak legeztatzeko diru-laguntzak  
Ikusi | Deskargatu ( PDF, 186 KB)
Gazteen aisialdirako lokalak legeztatzeko diru-laguntzen eskaera orria  
Ikusi | Deskargatu ( PDF, 162 KB)
Titular-kontua  
Ikusi | Deskargatu ( PDF, 70 KB)
Gazteen aisialdirako lokalak legeztatzeko diru-laguntzak eskatzeko orria  
Ikusi | Deskargatu ( PDF, 129 KB)
Nabigazioa